Diensten - 122723-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Catering voor scholen

2019/S 053-122723

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
St Mary's Priory Catholic Infant and Junior Schools
Hermitage Road
London
N15 5RE
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Paul Saville
E-mail: info@savilleconsultancyservices.co.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.savilleconsultancyservices.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: St Mary's Priory Catholic Infant and Junior Schools
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

St Mary's Priory Catholic Infant and Junior Schools — Catering Contract Tender

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55524000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The school is looking to appoint a catering company from April 2019 that can manage a quality schools meals service for over 400 children of which over half are currently entitled to a free meal.

Tupe will apply to this contract.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 430 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
Voornaamste plaats van uitvoering:

LONDON.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The school is looking to appoint a catering company from April 2019 that can manage a quality schools meals service for over 400 children of which over half are currently entitled to a free meal.

Tupe will apply to this contract.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Financial / Weging: 17
Kostencriterium - Naam: Contract, audit and KPI's / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Food, menus and tariff / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Communication and marketing / Weging: 26
Kostencriterium - Naam: Tupe, employee training / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

St Mary's Priory Catholic Infant and Junior Schools will have the option to offer up to an additional 24 months at the end of the initial 36 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olive Dining Ltd
The Bryre, Squerryes Estate
Westerham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=383409136

GO Reference: GO-2019313-PRO-14362962

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
St Mary's Priory Catholic Infant and Junior Schools
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019