Diensten - 122748-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Systeemonderhoud

2019/S 053-122748

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gobierno Vasco — Gobernanza Pública y Autogobierno
S4833001C
Vitoria-Gasteiz
Spanje
Contactpersoon: Iñigo Oyarbide
Telefoon: +34 945019059
E-mail: i-oyarbidediez@euskadi.eus
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.euskadi.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento de instalaciones de los sistemas de control centralizado de los edificios de gestión centralizada del Gobierno Vasco

Referentienummer: KM/2018/027
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantenimiento de instalaciones de control centralizado de edificios.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 644.63 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 — País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento de instalaciones de control centralizado de edificios.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de mantenimiento / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431843
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Mantenimiento de instalaciones de control centralizado de edificios

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Siemens, S. A.
Tres Cantos
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 231 404.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 644.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Contacto Técnico
Vitoria-Gasteiz
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019