Diensten - 122780-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Navarra: Verzekeringsdiensten

2019/S 053-122780

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra
Navarra
Spanje
E-mail: serejupe@navarra.es
NUTS-code: ES220

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.navarra.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación de los seguros de la Dirección General de Interior de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (2019-2023)

Referentienummer: RDGI 303/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación de los seguros de la Dirección General de Interior de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (2019-2023). Seguro de accidentes de determinados colectivos de la Dirección General de Interior y Seguro de vehículos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 389 204.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seguro de accidentes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seguro de accidentes de determinado personal de la Dirección General de Interior.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios diferentes al precio / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seguro de vehículos y maquinaria

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Seguro de vehículos y maquinaria de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios diferentes del precio / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-529044
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Seguro de accidentes de determinado personal de la Dirección General de Interior

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
XL Insurance Company, S. E., Sucursal en España
W-0065403-H
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Seguro de vehículos y maquinaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
A-48001648
Bilbao
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 304.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra
Navarra
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019