Stavební práce - 122794-2015

09/04/2015    S69    - - Stavební práce - Oznámení o zadání zakázky - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Výstavba silnic

2015/S 069-122794

Oznámení o zadání zakázky

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Kontaktní místo: Správa České Budějovice, Lidická 49, 370 44 Č. Budějovice
K rukám: Zdeňka Formánková
145 05 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 386792110
E-mail: zdenka.formankova@rsd.cz
Fax: +420 386792192

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.rsd.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: stavba silnic a dálnic
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
R4 Skalka – křižovatka II/118.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: K.ú. Dubenec, Háje, Bytíz a Višňová.

Kód NUTS CZ031

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Jedná se o pokračování výstavby rychlostní silnice R4 mezi Prahou a křižovatkou se sil. I/20 na Nové Hospodě u Písku. Jedná se o navazující úsek na dokončenou část z Prahy na MÚK Skalka (se sil. I/18.).
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45233120, 45221111

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 417 485 287,39 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
1. Nabídková cena stavby v CZK bez DPH. Váha 90
2. Délka záruční doby. Váha 10
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
05PT-000243
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 186-320118 ze dne 25.9.2013

Oznámení o zakázce

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 167-297243 ze dne 2.9.2014

Jiná předchozí zveřejnění

Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 102-177801 ze dne 28.5.2014

Oddíl V: Zadání zakázky

V.1)Datum zadání zakázky:
24.3.2015
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4
Česká republika
E-mail: jiri.martinek@skanska.cz
Tel.: +420 296558111
Fax: +420 296558316

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 827 291 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 417 485 287,39 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Poměrná část: 17,1 %
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: Geodetické práce, oplocení, gabiony, asfaltové zálivky, postřiky, řezání spar, laboratorní činnost, vegetační úpravy, dopravní značení, ocelová svodidla, DIO, SO 400 slaboproud, silnoproud, dálniční systém SOS, průzkumné a diagnostické práce, RDS, DSPS.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava.
VI.2)Další informace:
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
Fax: +420 542167112

VI.3.2)Podání odvolání
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
Fax: +420 542167112

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
7.4.2015