Diensten - 122802-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Verzekeringsdiensten

2019/S 053-122802

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Clermont Auvergne Métropole
24630070100231
64 66 avenue de l'Union Soviétique
Clermont-Ferrand
63007
Frankrijk
Telefoon: +33 473983400
E-mail: correspondre@aws-france.com
Fax: +33 473983401
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.clermontmetropole.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.clermontmetropole.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de services d'assurances

Referentienummer: 18cm-S24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Clermont Auvergne Métropole procède à une consultation en vue de souscrire les contrats d'assurances qui constituent l'ensemble du marché divisé en 4 lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 426 347.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
66512000
66513100
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes membres de Clermont Auvergne Métropole.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédure de gestion des dossiers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties — qualité des clauses contractuelles / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— offre de base selon franchise fixée à l'acte d'engagement — variante exigée nº 1 (prestation alternative) selon franchise fixée à l'acte d'engagement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des risques statutaires du personnel

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000
66512000
66513100
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes membres de Clermont Auvergne Métropole.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des risques statutaires du personnel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédure de gestion des dossiers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties — qualité des clauses contractuelles / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— offre de base: accident du travail et maladie professionnelle (Frais médicaux et frais funéraires uniquement). Sans franchise,

— variante exigée nº 1 (PSE): accident du travail et Maladie professionnelle (Indemnités journalières uniquement). Sans franchise,

— variante exigée nº 2 (PSE): décès,

— variante imposée nº 3 (PSE): gestion des recours contre les tiers pour les garanties non souscrites.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de protection juridique

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100
66512000
66513100
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes membres de Clermont Auvergne Métropole.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance de protection juridique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédure de gestion des dossiers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties — qualité des clauses contractuelles / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— offre de base: assurance «protection juridique des agents et des élus»,

— variante exigée nº 1 (prestation supplémentaire éventuelle): assurance «protection juridique personne morale».

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance tous risques expositions

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
66512000
66513100
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes membres de Clermont Auvergne Métropole.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance tous risques expositions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédure de gestion des dossiers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties — qualité des clauses contractuelles / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Tarification / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— offre de base: expositions temporaires,

— variante exigée nº 1 (prestation supplémentaire éventuelle): expositions permanentes — tous risques objets d'art et précieux,

— variante exigée nº 2 (prestation supplémentaire éventuelle): mise à disposition d'œuvres.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-228711
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende
Niort Cedex 9
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 035.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Assurance des risques statutaires du personnel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIACI Saint-Honoré
39 rue Mstislav Rostroipovitch
Paris
75017
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 287 405.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 03
Benaming:

Assurance de protection juridique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL
141 avenue Salvador Allende
Niort Cedex 9
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 462.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 04
Benaming:

Assurance tous risques expositions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gras Savoye
38 rue de l'Octant
Échirolles Cedex
38431
Frankrijk
NUTS-code: FRK24
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 443.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— lot 1: prime annuelle (TTC) 95 035,21 EUR,

— lot 2: offre de base + Ve1+Ve2+Ve3 : 287 405,81 EUR,

— lot 3: offre de base:prime (TTC) annuelle: 3 462,94 EUR (variante exigée nº 1 et prime (TTC) annuelle 6 804,00 EUR),

— lot 4: 40 443,00 EUR TTC = évaluation prime 2019 dont variante exigée nº 1 prime annuelle 28 258,91 EUR TTC + variante exigée nº 2 prime annuelle 100,00 TTC.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63033
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122

Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
79 cours Charlemagne
Lyon
69002
Frankrijk
Telefoon: +33 345218243
E-mail: jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: avant la signature du marché,

— référé contractuel: selon les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative,

— recours pour excès de pouvoir: dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision contestée,

— recours de pleine juridiction ouvert aux candidats évincés pendant une durée de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de la signature du contrat,

— recours indemnitaire dans les limites de la prescription quadriennale.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019