Diensten - 122820-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 053-122820

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale
140100
Stauffenbergallee 24
Dresden
01099
Duitsland
Telefoon: +49 35181391346
E-mail: vergabe@lasuv.sachsen.de
Fax: +49 35181391099
NUTS-code: DED

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lasuv.sachsen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abfallentsorgung der Autobahnmeistereien in Sachsen 2019/2020.

Referentienummer: 18 0422 BU 410
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Abfallentsorgung an Sächsischen Autobahnen 2019/2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 385 958.09 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Weißenberg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Weißenberg, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau – und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Chemnitz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Röhrsdorf, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau– und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Döbeln

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED43
Voornaamste plaats van uitvoering:

Großweitzschen, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau– und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Dresden-Hellerau

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dresden, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau– und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Leipzig

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Großpösna, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau– und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AM Dresden-Nickern

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Goppeln, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Entsorgung von Siedlungsabfällen (Altreifen, gemischte Bau - und Abbruchabfälle, Holz das gefährliche Stoffe enthällt, Metallmischschrott),

— Mietcontainer vorhalten,

— Transport

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-490533
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

AM Weißenberg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becker Umweltdienste GmbH
Sandstraße 116
Chemnitz
09114
Duitsland
Telefoon: +49 3719160-0
E-mail: info@becker-umweltdienste.de
NUTS-code: DED4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 258.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

AM Chemnitz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becker Umweltdienste GmbH
Sandstraße 116
Chemnitz
09114
Duitsland
Telefoon: +49 3719160-0
E-mail: info@becker-umweltdienste.de
NUTS-code: DED4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 782.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

AM Döbeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becker Umweltdienste GmbH
Sandstraße 116
Chemnitz
09114
Duitsland
Telefoon: +49 3719160-0
E-mail: info@becker-umweltdienste.de
NUTS-code: DED4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 672.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

AM Dresden-Hellerau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stratmann Entsorgung GmbH
Langebrücker Str. 7
Dresden
01109
Duitsland
Telefoon: +49 351885950
E-mail: mail@stratmann-entsorgung.com
NUTS-code: DED
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 184.66 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

AM Leipzig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Becker Umweltdienste GmbH
Sandstraße 116
Chemnitz
09114
Duitsland
Telefoon: +49 3719160-0
E-mail: info@becker-umweltdienste.de
NUTS-code: DED4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 204.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

AM Dresden-Nickern

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fehr Umwelt Ost GmbH
Äußere Radeweller Straße 5
Halle
06132
Duitsland
Telefoon: +49 3457779-100
E-mail: info.fuo@fehr.de
NUTS-code: DEE02
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 855.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341977-10401044
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale
Stauffenbergallee 24
Dresden
01109
Duitsland
Telefoon: +49 35181391313
E-mail: rechtsbehelfsauskunft@lasuv.sachsen.de

Internetadres: www.lasuv.sachsen.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019