Diensten - 122857-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Middelburg: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 053-122857

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Waterschap Scheldestromen
51640813
Kanaalweg 1
Middelburg
4337 PA
Nederland
Contactpersoon: Marnix van den Manacker
Telefoon: +31 882461425
E-mail: marnix.vandenmanacker@scheldestromen.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scheldestromen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=104258

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen

Referentienummer: E046
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender betreft de Europees openbare aanbesteding voor de verlening diensten voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst.

Beschrijving en doel van de aanbesteding.

Maaien van wegbermen en waterkeringen binnen het beheersgebied van waterschap Scheldestromen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 683 679.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat uit: het maaien van wegbermen incl. fietspaden; het verwerken en afvoeren van maaisel van de wegbermen; het maaien van waterkeringen; het verwerken en afvoeren van maaisel van de waterkering; het bijmaaien van obstakels in de wegbermen; toepassen van verkeersvoorzieningen ten behoeve van de maaiwerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen perceel 2 Noord-Beveland / Walcheren / Zuid-Beveland West

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat uit: het maaien van wegbermen incl. fietspaden; het verwerken en afvoeren van maaisel van de wegbermen; het maaien van waterkeringen; het verwerken en afvoeren van maaisel van de waterkering; het bijmaaien van obstakels in de wegbermen; toepassen van verkeersvoorzieningen ten behoeve van de maaiwerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen perceel 3 Zeeuws-Vlaanderen Oost / Zeeuws-Vlaanderen West

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat uit: het maaien van wegbermen incl. fietspaden; het verwerken en afvoeren van maaisel van de wegbermen; het maaien van waterkeringen; het verwerken en afvoeren van maaisel van de waterkering; het bijmaaien van obstakels in de wegbermen; toepassen van verkeersvoorzieningen ten behoeve van de maaiwerkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-521720
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen perceel 1 Schouwen-Duiveland / Tholen en St. Philipsland / Zuid-Beveland Oost

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
J. Elenbaas BV
Poortvliet
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 179.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen perceel 2 Noord-Beveland / Walcheren / Zuid-Beveland West

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zandee Kloetinge BV
Kloetinge
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Maaien wegbermen en waterkeringen perceel 3 Zeeuws-Vlaanderen Oost / Zeeuws-Vlaanderen West

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
H4A Groen B.V.
Sas van Gent
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-Noord Brabant
Breda
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Zeeland-Noord Brabant
Breda
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Zeeland-Noord Brabant
Breda
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019