Diensten - 122888-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Grenoble: Experimentele ontwikkeling

2019/S 053-122888

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 048-110948)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
CEA/Grenoble
17 rue des Martyrs
Grenoble Cedex 9
38054
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Charlotte Fritsch
Telefoon: +33 438783158
E-mail: charlotte.fritsch@cea.fr
Fax: +33 438785060
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cea.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de test sous pointes de circuits type mémoire

Referentienummer: 190039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le CEA souhaite sous-traiter une prestation de test de cellules mémoires. Le test se déroulera dans un environnement permettant la caractérisation des circuits directement sur plaquette de silicium. Plusieurs types de cellules mémoires seront à mesurer, allant de cellules mémoires conventionnelles comme des SRAM à des cellules mémoires plus avancées comme des PCM (Phase change memory).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-110948

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Intitulé
In plaats van:

Prestation de test sous pointes de circuits type mémoire

Numéro de référence: 190039.

Te lezen:

Prestation de blocs analogiques pour plusieurs chaines d'interfaces capteurs dans le cadre d'une application métrologique

Numéro de référence: 180737.

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description succincte
In plaats van:

Le CEA souhaite sous-traiter une prestation de test de cellules mémoires. Le test se déroulera dans un environnement permettant la caractérisation des circuits directement sur plaquette de silicium. Plusieurs types de cellules mémoires seront à mesurer, allant de cellules mémoires conventionnelles comme des SRAM à des cellules mémoires plus avancées comme des PCM (Phase change memory).

Te lezen:

La prestation concerne la conception de blocs analogiques en circuits intégrés au niveau architecture, schéma et suivi de layouts, pour plusieurs chaines d'interfaces capteurs dans le cadre d'une application métrologique.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description des prestations
In plaats van:

Le CEA souhaite sous-traiter une prestation de test de cellules mémoires. Le test se déroulera dans un environnement permettant la caractérisation des circuits directement sur plaquette de silicium. Plusieurs types de cellules mémoires seront à mesurer, allant de cellules mémoires conventionnelles comme des SRAM à des cellules mémoires plus avancées comme des PCM (Phase change memory).

Te lezen:

La prestation concerne la conception de blocs analogiques en circuits intégrés au niveau architecture, schéma et suivi de layouts, pour plusieurs chaines d'interfaces capteurs dans le cadre d'une application métrologique.

Afdelingsnummer: IV.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Publication antérieure relative à la présente procédure
In plaats van:

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 023-050506.

Te lezen:

Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 242-552986.

Afdelingsnummer: V.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Intitulé
In plaats van:

Prestation de test sous pointes de circuits type mémoire

Te lezen:

Prestation de conception de blocs analogiques pour plusieurs chaines d'interface capteurs dans le cadre d'une application métrologique

VII.2)Overige nadere inlichtingen: