Diensten - 122891-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 053-122891

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 011-021633)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
0308.357.951_115
Wetstraat - Rue de la loi 16
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Decruyenaere Bart
Telefoon: +32 25010412
E-mail: bart.decruyenaere@premier.fed.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.premier.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330146

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten met het oog op het verlenen van gespecialiseerde ICT-Diensten

Referentienummer: AD-IT18076-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de vernieuwing van en de ondersteuning bij de exploitatiediensten en bestaat uit 14 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op de aankoop van gespecialiseerde ICT-diensten (ter ondersteuning van de exploitatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021633

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Overzicht van de vragen en antwoorden forum toegevoegd