Diensten - 122895-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Châlons-en-Champagne: Openbaarvervoersdiensten

2019/S 053-122895

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 035-078958)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Région Grand Est
hôtel de Région à Châlons en Champagne
5 rue de Jéricho — CS 70441
Châlons-en-Champagne
51037
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de l'achat public
Telefoon: +33 326706643
E-mail: laurent.dubois@grandest.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grandest.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.grandest.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exécution de services réguliers de transports routiers de voyageurs destinés à titre principal aux usagers scolaires ouvert au public

Referentienummer: 19S0070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Exécution de services réguliers de transports routiers de voyageurs destinés à titre principal aux usagers scolaires ouvert au public.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078958

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: