Diensten - 122905-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Bergen: Brandverzekeringen

2019/S 053-122905

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 049-112605)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Province du Hainaut, office central des achats
be 0207 656 610
Digue de Cuesmes 31
Mons
7000
België
Contactpersoon: Mme Romina Henry
Telefoon: +32 65382428
E-mail: romina.henry@hainaut.be
Fax: +32 65382258
NUTS-code: BE32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hainaut.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Assurance incendie «périls nommés»

Referentienummer: 2019/013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4) (de la publication initiale).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-112605

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

2 documents reprenant les statistiques ont été ajoutés.