Diensten - 122914-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Geologische diensten

2019/S 053-122914

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 013-026042)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 35
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Erik Weiss
Telefoon: +421 259562114
E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Fax: +421 259562031
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minzp.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2)

Referentienummer: MŽP/NL - 02/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351910
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 5 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať sanácia. Odborný geologický dohľad bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách: 1. KN (012) Komárno Harčáš (SK/EZ/KN/335) 2. MY(006) Myjava - Skládka galvanických kalov - Holičov vrch (SK/EZ/MY/521) 3. MT (002) Martin Kasárne SNP (SK/EZ/MT/512) 4. MI (1905) Michalovce Mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905 5. PN (010) Piešťany - Kasárne (SK/EZ/PN/677) Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 013-026042

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 31/03/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: