Diensten - 122917-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Suwałki: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 053-122917

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 044-100834)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Suwałki
790671030
ul. Mickiewicza 1
Suwałki
16-400
Polen
Contactpersoon: Dorota Zwolińska
Telefoon: +48 875628271
E-mail: zp@um.suwalki.pl
Fax: +48 875628098
NUTS-code: PL843

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.um.suwalki.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze III Suwałk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wytworzonych w sektorze III.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-100834

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe - Termin złożenia wadium
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

W związku ze zmianą terminu złożenia i otwarcia ofert dokonuje się zmiany terminu na wniesienie wadium. Wadium należy wnieść do dnia 9.4.2019 r. do godziny 9:00.