Diensten - 122923-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Nanterre: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 053-122923

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 048-110604)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
57 rue des Longues Raies
Nanterre
92000
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — le juriste en charge de l'opération est Mme Marie Boga — +33 176688365
E-mail: mboga@hauts-de-seine.fr
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique/

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=f4g

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation et maintenance préventive et corrective multitechnique de l'immeuble de bureaux de l'hôtel du département Arena

Referentienummer: 2019-9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne l'exploitation et la maintenance préventive et corrective multitechnique du bâtiment de bureaux de l'hôtel du département des Hauts-de-Seine situé à Nanterre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 048-110604

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: VI.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations sur les échanges électroniques
In plaats van:
Te lezen:

Les communications et les échanges d'informations s'effectuent exclusivement par voie électronique. La signature électronique des documents qui le requièrent est obligatoire.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: