Lieferungen - 122934-2020

Submission deadline has been amended by:  157240-2020
13/03/2020    S52

die Slowakei-Žilina: Fahrzeuge für den Winterdienst

2020/S 052-122934

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 011 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Lokajová Iveta
E-Mail: iveta.lokajova@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425498
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regionálna samospráva. Verejný obstarávateľ je v pozícii orgánu verejnej moci

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK

Referenznummer der Bekanntmachung: 475S
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34143000 Fahrzeuge für den Winterdienst
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru päť ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených na údržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu: päť ks technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb a to: nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosť predmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako: zaškolenie obsluhy na mieste dodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o: odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnú dokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovej ponuky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahu technologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavných zariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 7. februára 2020 a vo VVO č. 35/2020 zo dňa 10. februára 2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 860 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144400 Straßeninstandhaltungsfahrzeuge
34224200 Teile für andere Fahrzeuge
34921000 Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen
43313100 Schneepflüge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Predmet zákazky bude dodaný na jednotlivé závody SC ŽSK a to na závod: Horné Považie, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Päť ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených na údržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.

Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.

Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu: päť ks technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb a to: nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosť predmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 860 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahu technologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavných zariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 7. februára 2020 a vo VVO č. 35/2020 zo dňa 10. februára 2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTK na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Rozsah požadovaných podmienok účasti osobného postavenia je definovaný v bode - A.2.1 Osobné postavenie - súťažných podkladov. Bližšie informácie k preukázaniu osobného postavenia sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ nestanovuje podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť

Zoznam a opis podmienok účasti:

2.3.1 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO: a to zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname.

2.3.2 Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona a to:

Vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov (napr. výrobný výkres, napr. rozmerový nákres zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície) a fotografie predmetu zákazky. Doklady stačí predložiť v neoverenej kópii napr. prospekt od výrobcu. Opis musí byť v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jasne vyhodnotiť splnenie požadovaných min. technických požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň k bodu 2.3.1: Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania; v prípade ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí byť splnenie podmienky účasti preukázané referenciami o uspokojivom dodaní tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v kumulatívnej hodnote viacerých samostatne realizovaných projektov/plnení/zmlúv ako je predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť v minimálnom v objeme 200 000,- EUR bez DPH. Uchádzač minimálnu požadovanú úroveň môže preukázať aj jednou referenciou v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky vyjadrenej v EUR bez DPH. Tovarom rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky je technologická zostava pozostávajúca z podvozka nákladného automobilu, nadstavby sypača a snehovej radlice. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

V prípade, ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ uchádzač predloží len zoznam dodávok. Verejný obstarávateľ požaduje aby zoznam dodávok tovaru a prípadný dôkaz o plnení obsahoval minimálne: názov a sídlo odberateľa, kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), názov predmetu dodávky tovaru, lehota dodania, cena zmluvnej dodávky tovaru vyjadrená v EUR bez DPH.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1, písm. a) ZVO a vložená do IS EVO podľa bodu 16) a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17) kapitoly A.1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zadefinoval v informačnom systéme EVO štruktúru ponuky. Uchádzač je povinný pri predkladaní ponuky vyplniť aj nastavenú štruktúru ponuky zadaným spôsobom (vkladať JC pre nastavené položky v EUR s DPH).

Vložené hodnoty do nastavenej štruktúry ponuky IS EVO preberie ako vstupné hodnoty do e-aukcie pre daného uchádzača.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky e-aukciu podľa § 54 ZVO. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie v IS EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, SLOVENSKO.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425498. Podmienkou pre úspešné predkladanie žiadosti o účasť/ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

2.) Dokumentácia k predmetnému VO bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425498, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné)..

4. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 prvá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku vo výške 30 000,- EUR.Ďalšie podmienky týkajúce sa spôsobu a podmienok zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 15 SP.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

8.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:

a) Základným dôvodom nerozdelenia zákazky bola skutočnosť, že predmetom zákazky je obstaranie len jedného typu sypačov technologických zostáv pozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb, nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovou radlicou. Pre zdôvodnenie je dôležité podotknúť, že jednotlivé nadstavby nie sú samostatné, nezávislé celky, ale upínajú sa na podvozok, sú ním poháňané a ovládané. Žiadna z týchto častí nie je funkčná samostatne, bez pripojenia na podvozok. Cieľom verejnej súťaže je zabezpečenie jednotlivých komplexných a hlavne kompatibilných univerzálnych sypačov. Pri rozdelení zákazky napr. na podvozky radlice nadstavby, by mohli nastať problémy pri realizácií konštrukčnej kompatibility resp. by si táto činnosť mohla vyžiadať ďalšie nepredvídateľné náklady napr. pri nevyhnutných konštrukčných úpravách t.j. mohlo by hroziť riziko, že príslušenstvo nebude kompatibilné so základnou jednotkou podvozku.....

Kompletné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v bode 3.3 SP.

9.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie PÚ elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď HS uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

10. OvZP verejného obstarávateľa nesmie podľa § 11 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, alebo ktorého subdodávateľ má túto povinnosť.

11. Verejný obstarávateľ uskutočnil PTK - dokumentácia k PTK je zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/425033

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/03/2020