Diensten - 122935-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Kruunupyy: Kantine- en cateringdiensten

2019/S 053-122935

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 039-088377)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kronoby kommun
0180065-9
Säbråvägen 2
Kruunupyy
68500
Finland
E-mail: kronoby.kommun@kronoby.fi
NUTS-code: FI195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kronoby.fi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kruunupyyn kunnan puhtaanapito- ja ruokapalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat Kruunupyyn kunnan puhtaanapito- ja ateriapalvelut.

Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen seuraavasti:

— Osa-alue 1: Puhtaanapitopalvelut ja ruokapalveluiden käyttäjäpalvelut, Kruunupyy,

— Osa-alue 2: Puhtaanapitopalvelut ja ruokapalveluiden käyttäjäpalvelut, Alaveteli,

— Osa-alue 3: Puhtaanapitopalvelut ja ruokapalveluiden käyttäjäpalvelut, Teerijärvi,

— Osa-alue 4: Ruokapalvelut ja ruokapalveluiden käyttäjäpalvelut sekä puhtaanapito erikseen määritellyissä kiinteistöissä.

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoajan tarjous voi koskea yhtä tai useampaa osa-aluetta. Osatarjoukset osa-alueiden sisällä eivät ole sallittuja. Osa-alueet vertaillaan erikseen. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon voi rekisteröityä osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/kruunupyy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-088377

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Muutokset koskevat seuraavia kohtia:

Tarjouspyyntö: Tarjousaikaa pidennetty. Tarjoukset toimitettava 1.4.2019 klo 10:00 Suomen aikaa mennessä.

Muutokset perustuvat hankintayksikölle tehtyihin lisätietokysymyksiin. Tarkat tiedot muutetuista kohdista ovat liitteessä Lisäkysymykset ja muutokset Kysymykset-välilehdellä osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/kruunupyy. Muutokset on tehty asiakirjojen uusiin versioihin punaisella.

Muutokset liitteissä:

Liite 1

s. 8 pesukoneet

s. 12 työhuoneen vuokra

s. 37 ulko-oppimistila

s. 52 ruokien tilaaminen

s. 53 tuore leipä, ruisleipä

s. 53 ja s. 68 juurekset ja vihannekset

s. 54 lihan alkuperä

s. 54 ja s. 60 energialisäke

s. 56 maito

s. 56 gluteeniton kala

s. 57 palmuöljy

s. 57 GMO-vapaus

s. 58 kasvisruoka

s. 59 ja s. 62 pehmeä leipä

s. 63 puuro ja keitto

s. 63 välipala

Liite 7

s. 2 pehmeä leipä

s. 2 sianliha

Kuvauksen sanamäärä

Liite 11

Vastuunjako

Uudet liitteet:

Liite 13.1 Uusi Nedervetil skola, alustavat lattiamateriaalit.

Liite 13.4 Liikuntahalli neliötiedot.