Diensten - 122936-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Neurenberg: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2019/S 053-122936

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-115304)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stadt Nürnberg – Zentrale Dienste
Äußere Cramer-Klett-Str. 3
Nürnberg
90489
Duitsland
Contactpersoon: Grünwald, Verena
E-mail: verena.gruenwald2@stadt.nuernberg.de
Fax: +49 911 / 231-2414
NUTS-code: DE254

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.beschaffungsmanagement.nuernberg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen für Sicherheits- und Servicedienstleistungen bei der Stadt Nürnberg

Referentienummer: 2019000615
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ziel des Nichtoffenen Verfahrens ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen (§ 21 Abs. 4 Nr. 3 VgV) für zukünftige Bedarfe an Servicedienstleistungen sowie Sicherheits- und Servicedienstleistungen bei der Stadt Nürnberg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115304

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=baEwnCjBFZU%253d

Te lezen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=Rz1cz1zYAvs%253d

VII.2)Overige nadere inlichtingen: