Diensten - 122942-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 053-122942

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 020-043291)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Den Haag
221909103
Spui 70
Den Haag
2511 BT
Nederland
Contactpersoon: Peter van Ree
Telefoon: +31 703532413
E-mail: inkooptenderdesk.idc@denhaag.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.denhaag.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen Haagse markt

Referentienummer: 180035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De volgende onderdelen behoren tot de scope van de aanbesteding van de dienst:

— Het schoonmaken van het marktterrein,

— Het schoonmaken van de directe omgeving van het marktterrein,

— Tijdens marktdagen het opruimen van consumentenafval, legen van afvalbakken, schoonhouden van het marktterrein ten behoeve van de Haagse markt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-043291

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De data zijn in deze aanbesteding aangepast.