Varer - 122952-2020

Submission deadline has been amended by:  157220-2020
13/03/2020    S52

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 052-122952

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tah@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bff1cd0a-e86e-4b13-93e8-3e2fd4bd5217/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bff1cd0a-e86e-4b13-93e8-3e2fd4bd5217/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bff1cd0a-e86e-4b13-93e8-3e2fd4bd5217/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fødevarer og engangsartikler (genudbud)

Sagsnr.: 09.01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende levering af fødevarer og engangsartikler til store og mellemstore køkkener. Udbuddet er et genudbud af den tidligere udbudte rammeaftale 09.01 fødevarer og engangsartikler.

Mindre køkkener vil også kunne anvende aftalen i det omfang, de kan opfylde minimumskøbet. Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er en frivillig aftale. Dette indebærer, at det er frivilligt for SKI’s kunder, jf. bilag A, om de vil anvende rammeaftalen. De har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Dog forpligter kunderne sig i forbindelse med tildeling af leveringkontrakter til et minimumsaftag på 50 % af kundens forventede aftag i leveringskontraktens varighed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 050 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen retter sig mod enheder/institutioner, der ved indkøb af fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage har et indkøbsbehov på minimum 1 000 DKK pr. levering.

Rammeaftalen er udformet på en måde, der sikrer, at kunderne får et bredt sortiment, et sortiment som afspejler sæsonen, en høj fødevarekvalitet og en høj grad af leveringssikkerhed. Rammeaftalen er således tiltænkt at dække hele eller størstedelen af de aktuelle kunders behov for fødevarer, drikkevarer og engangsartikler/fødevareemballage ved at indeholde et sortiment bestående af 4 405 konventionelle og økologiske varer inden for følgende hovedproduktgrupper:

1) Mejeri

2) Brød og kager

3) Fisk

4) Kød og pålæg

5) Frugt

6) Grøntsager

7) Frugt og grønt (frost)

8) Snitgrønt og -frugt

9) Færdigretter

10) Kolonial

11) Kaffe og te

12) Drikkevarer

13) Engangsartikler og fødevareemballage.

Ønsket om et bredt sortiment ses endvidere ved, at tilbudsgiver skal byde varer på samtlige varelinjer, således at kunderne får mulighed for - hvor det er relevant - at indkøbe varer i forskellige kvaliteter, holdbarhed og sorter. Tilbudsgiver skal således afgive tilbud på det samlede sortiment i bilag C. Der ønskes endvidere et sortiment, som afspejler sæsonen, og rammeaftalen opererer derfor med sæsonvarer under nogle hovedproduktgrupper. Leverandøren er forpligtet til over for kunderne at kunne levere produkter i disse hovedproduktgrupper i overensstemmelse med sæsonangivelserne, hvor resterende produkter skal kunne leveres hele året.

Strukturmæssigt er sortimentet samlet i en række hovedproduktgrupper med underliggende produktgrupper, hvor produktgrupperne yderligere er opdelt med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer. Sortimentet er ikke opdelt i konventionelle og økologiske fødevarer. En underproduktgruppe består dermed af varelinjer med såvel konventionelle fødevarer som økologiske fødevarer.

For engangsartikler og fødevareemballage vil disse hovedproduktgrupper ligeledes være opdelt i underliggende produktgrupper og produktgrupper med underliggende underproduktgrupper, der hver indeholder et antal varelinjer.

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler grundet blandt andet effektivitetshensyn. Uddybende henvises til udbudsbetingelsernes punkt 3.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange i 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Under ”Samlet årsomsætning” anføres den samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

2) Under ”Finansielle nøgletal” anføres soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

2) Det er endvidere et mindstekrav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.5, andet tekstafsnit.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Samlet årsomsætning: Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede årsomsætning fremgår.

2) Soliditetsgrad: Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad, og/eller den til beregningen anvendte egenkapital og aktiver, fremgår.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktensgennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/04/2020
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt om 4 år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.4.2.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf.udbudsloven s § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 630 – 1, 050 mia. DKK i rammeaftalens fulde løbetid.

De angivne tal udtrykker værdien i aftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens totale værdi på tværs af kunder og igennem den samlede levetid. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes det faktum, at der er tale om en rammeaftale, der er frivillig for kunderne at anvende, samt særligt det faktum, at aftalen forventes at henvende sig til en ny gruppe af kunder i form af en række kost- og efterskoler.

Værdien vil således i ikke ubetydelig grad afhænge af denne kundegruppes anvendelse af aftalen. Intervallerne er således udtryk for SKI's kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på tidspunktet for offentliggørelse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.4.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2020