Diensten - 122956-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-València: Onderhoud en reparatie van microcomputers

2019/S 053-122956

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 010-019022)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ajuntament de València
P4625200C
Plaça de l'Ajuntament, 1
València
46002
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ajuntament de València
Telefoon: +34 962081802
E-mail: e-contratacion@valencia.es
Fax: +34 963940498
NUTS-code: ES523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.valencia.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bv8rLoVmJ5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de mantenimiento de equipos y dispositivos informáticos municipales

Referentienummer: 04101/2018/86-SER
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios de mantenimiento de equipos y dispositivos informáticos municipales.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-019022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:

Lugar: Calle: Plaça Ajuntament, 1

Te lezen:

Lugar: Calle: Plaça Ajuntament, 1, 2º piso

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Poder adjudicador — Nombre y direcciones
In plaats van:

Teléfono: +34 962081307

Te lezen:

Teléfono: +34 962081802

VII.2)Overige nadere inlichtingen: