Diensten - 122985-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Advies inzake personeelsbeheer

2019/S 053-122985

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 035-078815)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
University of Reading
RC000665
Miller Building, PO Box 227, Whiteknights
Reading
RG6 6AB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sara Muller
Telefoon: +44 1183788305
E-mail: s.muller@reading.ac.uk
NUTS-code: UKJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.reading.ac.uk/procurement

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/theuniversityofreading

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Employee Benefits

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79414000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for employee benefits:

— Lot 1: Childcare Vouchers,

— Lot 2: Cycle to Work,

— Lot 3: Employee Reward and Recognition,

— Lot 4: Employee Assistance Programme.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078815

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:03
VII.2)Overige nadere inlichtingen: