Diensten - 122987-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2019/S 053-122987

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-115188)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sector 1 (Sectorul 1 al Municipiului București)
RO 4505359
Str. Banul Manta nr. 9
Bucureşti
011222
Roemenië
Contactpersoon: Diana Pauliuc
Telefoon: +40 213191013
E-mail: achizitiipublice@primarias1.ro
Fax: +40 213191027
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariasector1.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate – și studii conexe privind obiectivul de investiții „Construirea unui centru de transplant multi-organ în cadrul Sp [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 222
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In baza contractului se va elabora studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construirea unui centru de transplant multi-organ prin construirea unui corp nou de cladire in cadrul Spitalului Clinic «Sfanta Maria» pe amplasamentul din Bulevardul Ion Mihalache nr. 37–39, sector 1, Bucuresti”. In mod conex, viitorul contractant va asigura realizarea tuturor studiilor si documentatiile necesare fundamentarii solutiilor propuse in studiul de fezabilitate.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115188

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 11/04/2029
Te lezen:
Datum: 11/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La sectiunea IV.2.6) din anuntul de participare si din fisa de instructiuni se corecteaza perioada de valabilitate a ofertei astfel: in loc de 11.4.2029 se va citi 11.8.2019.