Diensten - 123001-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 053-123001

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-115045)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Département du Bas Rhin
place du Quartier Blanc
Strasbourg
67964
Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
Telefoon: +33 388766767
E-mail: aapc.scp@bas-rhin.fr
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

Adres van het kopersprofiel: http://alsacemarchespublics.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de déneigement sur les routes départementales du STT Ouest et Nord

Referentienummer: 00004449
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de déneigement sur les routes départementales du STT Ouest et Nord. Tous les lots font l'objet d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115045

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: