Supplies - 123018-2021

12/03/2021    S50

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 050-123018

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Natsionalen tsentar po transfuzionna hematologiya
National registration number: 000662819
Postal address: ul. „Bratya Miladinovi“ No. 112
Town: Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: d-r Nikolay Nikolov — direktor na NTsTH; Eliyan Mihaylov
E-mail: office@ncth.bg
Telephone: +359 29210417
Internet address(es):
Main address: www.ncth.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/27010
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/106800
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/106800
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции — СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис, за нуждите на ЦТХ за 2021 г.

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции — СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис, за нуждите на центровете по трансфузионна хематология за 2021 г.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 137 105.51 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Тестове за диагностика на дарена кръв за трансмисивни инфекции тип „Елиза“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Тестове за диагностика на дарена кръв за трансмисивни инфекции тип „Елиза“, а именно:

1.1. Тестове за първична диагностика за СПИН/HIV-1 + HIV-2-Аг/Ат

1.2. Тестове за първична диагностика на хепатит В (HBsAg)

1.3. Тестове за първична диагностика на HCV Аг/Ат

1.4. Специфични тестове за диагностика на Сифилис IgM/IgG

1.5. Тестове за диагностика на сифилис (ТПХА)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 060 732.85 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поръчката се изпълнява за период от 12 месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че срокът за доставка по направена преди 31.12.2021 г. заявка-разпределение изтича след тази дата, то изпълнителят остава обвързан от договора до изпълнение на връчената му заявка-разпределение.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит В

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Тестове за потвърдителна диагностика на хепатит В

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 362.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поръчката се изпълнява за период от 12 месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че срокът за доставка по направена преди 31.12.2021 г. заявка-разпределение изтича след тази дата, то изпълнителят остава обвързан от договора до изпълнение на връчената му заявка-разпределение.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции с хемилуминисцентна техника

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции с хемилуминисцентна техника, а именно:

3.1. Тестове за първична диагностика за СПИН HIV-1+ HIV-2 Аг/Ат

3.2. Тестове за първична диагностика на HCV Ат

3.3. Тестове за първична диагностика на HCV Аг

3.4. Тестове за първична диагностика на хепатит В (HBsAg)

3.5. Специфични тестове за диагностика на сифилис — IgM/IgG

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 039 304.16 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поръчката се изпълнява за период от 12 месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2021 г. В случай, че срокът за доставка по направена преди 31.12.2021 г. заявка-разпределение изтича след тази дата, то изпълнителят остава обвързан от договора до изпълнение на връчената му заявка-разпределение.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Полиетиленови плаки с капак или с алуминиево адхезивно фолио 96 гнезда с вместимост 1 мл

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Полиетиленови плаки с капак или с алуминиево адхезивно фолио 96 гнезда с вместимост 1 мл

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 176.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поръчката се изпълнява за период от 12 месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че срокът за доставка по направена преди 31.12.2021 г. заявка-разпределение изтича след тази дата, то изпълнителят остава обвързан от договора до изпълнение на връчената му заявка-разпределение.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Електромагнитни връхчета, съвместими с наличната апаратура, с вместимост 1 мл

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.2.4)Description of the procurement:

Електромагнитни връхчета, съвместими с наличната апаратура, с вместимост 1 мл

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 530.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Поръчката се изпълнява за период от 12 месеца от сключване на договор, но не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че срокът за доставка по направена преди 31.12.2021 г. заявка-разпределение изтича след тази дата, то изпълнителят остава обвързан от договора до изпълнение на връчената му заявка-разпределение.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или по това на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ и да имат право да извършват търговия на едро с медицински изделия.

Участниците да отговарят на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 или чл. 78а от ЗМИ за търговия на едро с медицински изделия.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

Доказателство за декларираното в ЕЕДОП обстоятелство под формата на разрешение за търговия на едро с медицински изделия и приложението към него на името на участника, издадено от компетентен орган по реда на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 или чл. 78а от ЗМИ, се представя от участника, при поискване в хода на процедурата или преди сключване на договора за обществената поръчка от определения за изпълнител съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Участникът да разполага с опит за изпълнение на поръчката. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, за последните: 3 години от датата на подаване на офертата — за доставки и услуги.

Забележка: Под идентични дейности с тези на предмета на поръчката възложителят разбира в последните 3 години, считано към датата на подаване на офертата, участникът да е доставил медицински изделия за диагностика на трансмисивни инфекции от всеки вид, включен в състава на обособената позиция, за която подава оферта, в обем (брой изделия) не по-малък от 50 % от количеството от съответния вид изделие, посочено в раздел IV.Б „Количества и стойности“ от документацията по настоящата поръчка.

Под сходни дейности с тези на предмета на поръчката възложителят разбира в последните 3 години, считано към датата на подаване на офертата, участникът да е доставил медицински изделия за диагностика на трансмисивни инфекции от който и да било вид, включен в предмета на обществената поръчка, в обем (брой изделия), съответстващ (идентичен) на количеството от съответния вид изделие, посочено в раздел IV.Б „Количества и стойности“ от документацията по настоящата поръчка.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Участникът да разполага с опит за изпълнение на поръчката съгласно дефиницията по-горе и в документацията.

За доказване изпълнението на изискванията:

Участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

При подаване на офертата участниците посочват в част IV, буква „В“ на ЕЕДОП информацията за изпълнените дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на вид и брой изделия, стойност, дати и получатели.

Доказателства за декларираните в ЕЕДОП обстоятелства — при поискване в хода на процедурата или преди сключване на договор по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/04/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/04/2021
Local time: 10:00
Place:

В системата

Information about authorised persons and opening procedure:

За периода след изтичане срока за подаване на оферти до датата и часа, посочени като дата и час за отваряне на оферти, участникът следва да декриптира подадената оферта, с изключение на ценовото предложение.

В сроковете и при условията на ЗОП и ППЗОП се декриптира ценовото предложение, по начин същото да е декриптирано преди обявените дата и час за отваряне на ценови предложения.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване, както е посочено в него.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/03/2021