Diensten - 123029-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Pruszcz Gdański: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 053-123029

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański
83-000
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Busz
Telefoon: +48 587731255
E-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl
Fax: +48 587731255
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiat-gdanski.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019”

Referentienummer: ZP.272.27.2018.PN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zadanie nr 1 o łącznej długości 61,3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi powiatowe należące do Powiatu Gdańskiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych należących do Zarządcy Dróg – Powiatu Gdańskiego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 obwodów zimowego utrzymania dróg:

Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2235G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G, 2248G o łącznej długości do odśnieżania 61,3 km, do posypywania 22,4 km.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/04/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 004-005520

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: ZP.272.27.2018.PN
Perceel nr.: 1
Benaming:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zadanie nr 1 o łącznej długości 61,3

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2C
Pruszcz Gdański
83-000
Polen
NUTS-code: PL634
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 321 752.00 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
90630000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi powiatowe należące do Powiatu Gdańskiego

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019 – zadanie nr 1 o łącznej długości 61,3

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/04/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 321 752.00 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2C
Pruszcz Gdański
83-000
Polen
NUTS-code: PL634
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w umowie nr 27/2018/p z dnia 21.12.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gdańskim a Bożeną Dzidkowską przedsiębiorcą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dotyczącej świadczenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2018/2019 – obwód nr 1, zwiększa się zakres utrzymania zimowego o odśnieżanie 4,3 km dróg powiatowych oraz 2 652 m2 chodników w ciągu dróg powiatowych.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Siedziba firmy B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska jak i miejsce przetrzymywania sprzętu niezbędnego do realizacji zadania zlokalizowane są w obrębie nr 6, tj. w obrębie dla którego koniecznym było rozszerzenie usługi utrzymania zimowego dróg powiatowych, co gwarantuje szybsze i sprawniejsze realizowanie usługi. Jednocześnie ww. firma w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego zaoferowała najniższą stawkę w danym obrębie.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 321 752.00 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 352 927.40 PLN