Lavori - 123110-2019

15/03/2019    S53    Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta 

Romania-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 053-123110

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: Director Achiziţii Publice — inginer Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo”

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Codice CPV principale
45221200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo“ având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 269 784 510.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221250
45234122
45234125
71322000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO321
Luogo principale di esecuzione:

București.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Lotul 1.1: Proiectare şi execuţie structură de rezistenţă staţii şi tuneluri:

— Staţii: Galerie la staţia 1 Mai existentă, Pajura, Expoziţiei, Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, stația Tokyo și galeria,

— Tunel: 1 Mai-Tokyo.

Pentru execuţia lucrărilor, este necesară proiectarea acestora de către antreprenorul desemnat.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componentă tehnică. Punctaj PT pentru factorul de evaluare „Propunerea tehnică” este rezultatul adunării punctajului A (Metodologia de Proiectare și Execuție), cu pun [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5
Numero massimo: 6
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: Proiectul „Legătura reţelei de metrou cu Aero... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informazioni complementari

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate din sumele prevăzute pentru obiectivul Magistrala 6, respectiv buget de stat și fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014–2020.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerința nr. 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 alin. (1) şi (2) şi art. 180 alin. (1), din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: se completează DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Aceste documente vor fi completate de fiecare Candidat / Candidat asociat / Terţ susţinător / Subcontractanți propuşi.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire (conform art. 205 alin. 3 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare).

Documente justificative pentru demonstrarea faptului că operatorul economic (Candidat / Candidat asociat / Terţ susţinător / Subcontractant propus) nu se încadrează în una din situaţiile prevăzute la articolele menţionate, pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor / taxelor / contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului / actul constitutiv.

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin (2) şi art. 184 din Legea 99/2016.

d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de natura celor prevăzute la lit. a) şi b) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic sau, în cazul în care în ţara respectivă nu există prevederi legale privind declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

În cazul persoanelor juridice străine, documentele vor fi însoţite de o traducere legalizată / autorizată în limba română.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol.

Candidații pot ridica certificatele şi pot obţine informaţii cu privire la impozite şi taxe către bugetul de stat consolidat / bugetul local de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi respectiv de la Primăriile de care aparţin.

Cerinţa nr. 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 litera d) și e) din Legea nr. 99/2016, în scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72. Declaraţia va fi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Informaţii privind terţul/terţii susţinător/susţinători - Capacitatea economico-financiară a unui candidat sau a unui grup de candidaţi, poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi candidat. În acest caz, candidatul are obligaţia de a dovedi că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al terţului/terţilor susţinător/ susţinători, în sensul și în condițiile art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 şi art. 55 din H.G. nr. 394/2016. Angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să se constituie ca instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare, entitatea contractantă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul / candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Persoana care asigură susţinerea nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016

Bonitate / acces la resurse - Candidatul trebuie să demonstreze că are disponibilităţi de fonduri lichide pentru toată durata contractului, cu excepţia perioadei de notificare a defecţiunilor, după cum urmează: Se solicită acces la disponibilităţi de fonduri în valoare de cel puţin 158.723.064 RON. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime, candidaţii vor prezenta orice documente edificatoare care să confirme disponibilitatea de fonduri lichide, respectiv: depozite bancare sau acces la instrumente de finanţare – linii de credit sau rapoarte emise de instituţii specializate privind încadrarea operatorului economic într-o clasă de bonitate, etc.

Informaţii privind cifra de afaceri - Candidaţii vor demonstra o cifră de afaceri anuală pentru ultimele 3 exerciţii financiare disponibile (2016, 2017, 2018) de: 634.892.255 RON. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime, candidaţii vor prezenta orice documente edificatoare care să confirme cifra de afaceri anuală totală prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele documente: declaraţii sau extrase bancare, prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare pentru ultimele 3 exerciţii financiare disponibile (2016, 2017, 2018). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

În DUAE completat de candidat se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător / angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Informaţiile privind existenţa unei susţineri de terţă parte se vor completa de către candidat în DUAE, Partea II: Informaţii referitoare la operatorul economic, la punctul A Informații privind operatorul economic: „Operatorul economic participă la procedura de achiziţii publice împreună cu alţii?” şi la punctul C: ”Informaţii privind utilizarea capacităţilor altor entităţi”. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini candidatul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie candidatului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu candidatul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător /susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Entitatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE în ceea ce priveşte situaţia economico-financiară, vor fi prezentate obligatoriu de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire.

Pentru îndeplinirea cerinţei privind accesul la fonduri, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Menţionăm că informaţiile privind disponibilităţi de fonduri lichide se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul B: Capacitatea economică şi financiară – ”Alte cerinţe economice sau financiare”. Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul mediu lei/euro comunicat de BNR la data de referință, respectiv cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele privind situaţia economico-financiară, iar fiecare dintre aceştia va demonstra îndeplinirea cerinţei privind disponibilitatea de fonduri lichide, proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Candidaţii nerezidenţi în România vor prezenta traduceri autorizate / legalizate ale documentelor prezentate în susţinerea îndeplinirii cerinţei minime

Pentru îndeplinirea cerinţei privind cifra de afaceri, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Informaţiile privind Cifra de afaceri anuală se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul B: Capacitatea economică şi financiară – ”Cifra de afaceri anuală generală”. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2016: 1 euro = 4,4908 LEI Anul 2017: 1 euro = 4,5681 LEI Anul 2018: 1 euro = 4,6535 LEI Candidaţii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro, vor face mai întâi conversia în Euro, utilizând cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrală Europeană (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se va face conversia Euro – Lei, conform indicaţiilor de mai sus. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele privind situaţia economico-financiară, iar fiecare dintre aceştia va demonstra îndeplinirea unui nivel al cifrei de afaceri proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Candidaţii nerezidenţi în România vor prezenta traduceri autorizate / legalizate ale documentelor prezentate în susţinerea îndeplinirii cerinţei minime.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Informaţii privind terţul/terţii susţinător/susţinători: Capacitatea tehnică şi profesională a unui operator economic sau a unui grup de operatori economici, poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi operatorul economic. În acest caz, operatorul economic are obligaţia de a dovedi că luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al terţului/terţilor susţinător / susţinători, în sensul și în condițiile art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 şi art. 55 din H.G. nr. 394/2016. Angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie să se constituie ca instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare, autoritatea contractantă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. Persoana care asigură susţinerea nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Informaţii privind subcontractanţii. Candidații vor prezenta, dacă este cazul, partea/părţile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi valoarea aferentă acesteia / acestora, precum şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.

Candidații vor prezenta informaţii cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani, conform art 192 lit. i) din Legea 99/2016.

Candidații vor prezenta o declaraţie privind utilajele şi echipamentele tehnice de care dispun în vederea executării contractului. Lista minimă a tipurilor de utilaje / echipamente este următoarea: - Scuturi pentru tuneluri circulare capabile sa realizeze structuri cu diametrul interior de minimum 5,7 m cu sapatura in front inchis (frontul de excavatie cu presiune echilibrată de pământ), minim 2 utilaje; - Utilaje pentru sapat pereti mulati de diverse grosimi (60-80-100-120cm); - Utilaje si echipamente pentru consolidarile de teren (injectare, jet grouting); - Utilaje pentru forat coloane (60-100cm); - Utilaje si echipamente pentru realizarea şi exploatarea forajelor de epuisment a apelor subterane; - Echipamente si instalatii pentru realizarea de structuri subterane prin metoda ţevilor înfipte; - Utilaje de excavat si transport: excavatoare, incarcatoare frontale, parc auto; - Utilaje ridicat şi manevrat: macarale; - Utilaje producere şi transport beton: staţie betoane, autobetoniere, pompe de beton; - Laborator autorizat pentru încercări geotehnice şi materiale de construcţii, (conform Legii nr. 10 din 18 Ianuarie 1995 privind calitatea în constructii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 25 Iulie 2016 si H.G. nr. 808 din 14 Iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de construcții). Documente justificative pentru demonstrarea de către candidaţi a îndeplinirii cerinţei minime: declaraţia privind lista utilajelor şi echipamentelor tehnice la dispoziţia acestora pe durata executării contractului, precum şi documente care demonstrează accesul la acestea, cum ar fi: contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii, etc. Declaraţia va menţiona explicit angajamentul că dotările cuprinse în lista prezentată pot fi utilizate la întreaga capacitate în cadrul contractului.

Calificările educaţionale şi profesionale ale personalului operatorilor economici ce depun candidatura, responsabile cu gestionarea contractului. Cerinţele minime privind personalul responsabil cu gestionarea contractului: 1. Manager – Responsabil de contract a) Studii tehnice/economice absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, b) Experienţă profesională generală: minim 20 ani experienţă în domeniul construcţiei infrastructură de transport feroviar/metrou, în supervizare lucrări construcţie infrastructură de transport feroviar / metrou şi / sau management de contract cu obiectul lucrări constructii subterane. c) Experienţă profesională specifică minim 5 ani experienţă profesională pe poziţii similare celei propuse în prezentul contract. 2. Şef de proiect - design a) Studii tehnice absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, b) Experienţă profesională generală: minim 10 ani experienţă în proiectare construcţii infrastructură de transport feroviar/metrou şi/sau construcţii subterane. c) Experienţă profesională specifică minim 5 ani experienţă profesională pe poziţii similare celei propuse în prezentul contract. 3. Inginer şef coordonator lucrări a) Studii tehnice absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, b) Experienţă profesională generală: minim 15 ani experienţă în domeniul construcţiei infrastructură de transport feroviar/metrou, în supervizare lucrări construcţie infrastructură de transport feroviar / metrou şi / sau management de contract cu obiectul lucrări construcţii subterane. c) Experienţă profesională specifică minim 5 ani experienţă profesională pe poziţii similare celei propuse în prezentul contract. 4. Responsabilul cu asigurarea calităţii a) Studii tehnice absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, b) Experienţă profesională generală: minim 8 ani experienţă în domeniul construcţiei infrastructură de transport feroviar/metrou, şi/sau construcţii subterane. c) Experienţă profesională specifică: minim 3 ani experienţă profesională pe poziţii similare celei propuse în prezentul contract. Se vor prezenta în copie documente privind atestarea corespunzătoare calităţii propuse. 5. Responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă a) Studii tehnice absolvite cu diplomă de licenţă, diplomă de absolvire sau echivalent, b) Experienţă profesională generală: minim 10 ani experienţă în domeniul construcţiei infrastructură de transport feroviar/metrou, în supervizare lucrări construcţie infrastructură de transport feroviar / metrou şi / sau management de contract cu obiectul lucrări construcţii subterane. c) Experienţă profesională specifică minim 5 ani experienţă profesională pe poziţii similare celei propuse în prezentul contract. Pentru personalul propus se va prezenta Curriculum Vitae (model EuroPass) şi Declaraţia de disponibilitate conform Formular M605, precum şi documentele suport / justificative pentru demonstrarea de către candidaţi a îndeplinirii cerinţelor minime, care pot fi: fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care să rezulte informaţiile solicitate.

Declaraţie privind experienţa similară: Operatorii economici vor prezenta o listă a contractelor realizate în ultimii 10 ani, din care să rezulte că au fost prestate servicii de proiectare şi au executat lucrări, similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Cerinţele minime impuse: 1) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a executat în ultimii 10 ani: Tmin = minim 10 km tunel (fir simplu) sau 5 km tunel (fir dublu) de metrou / cale ferată, în mediul urban (sunt excluse lucrările de reabilitare, modernizare etc.), executate cu echipament tip scut mecanizat; 2) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a executat în ultimii 10 ani: Smin = structuri subterane (altele decât tuneluri) cu un volum total minim de 172.800 m3 de excavaţii subterane (execuție staţii de metrou in mediul urban; sunt excluse lucrările de reabilitare, modernizare etc. de tuneluri sau de structuri subterane, fiind admise doar lucrarile de execuție efective a tunelurilor sau structurilor subterane, pasaje, garaje, parcări, în mediul urban, adancimea acestor structuri subterane să fie mai mare de 14 m fata de suprafață, având în vedere ca stațiile de metrou subterane se află la o adâncime între 14m și 18m) cu condiţia expresă ca, cel puţin o lucrare să fi avut ca obiect execuţia de structuri subterane cu un volum de minim 50.000 m3 de excavaţii subterane (staţii de metrou); 3) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a prestat servicii de proiectare în ultimii 10 ani: DTmin (proiectare, proiectare tunel) = minim km tunel (fir simplu) sau 5 km tunel (fir dublu) de metrou, cale ferată, în mediul urban, executat cu echipament tip scut mecanizat; 4) Maxim 3 contracte, din care să reiasă că operatorul economic a prestat servicii de proiectare în ultimii 10 ani: DSmin (proiectare, proiectare structuri subterane) = structuri subterane (altele decât tuneluri) cu un volum total de minim 172.800 m3 de excavaţii subterane (proiectare staţii de metrou, în mediul urban; sunt excluse lucrările de reabilitare, modernizare, etc. de tuneluri sau de structuri subterane, fiind admise doar lucrările de proiectare efectivă a tunelurilor sau structurilor subterane, pasaje, garaje, parcări, în mediul urban, adâncimea acestor structuri subterane să fie mai mare de 14 m față de suprafata, avand in vedere ca statiile de metrou subterane se afla la o adancime intre 14m si 18m), cu condiţia expresă ca, cel puţin o lucrare să fi avut ca obiect proiectarea unei structuri subterane cu un volum de minim 50.000 m3. În scopul verificării şi evaluării experienţei similare şi acordării punctajului aferent criteriilor de selecţie referitoare la experienţa similară, candidaţii vor prezenta ataşat formularului DUAE, aferent fiecărui contract prezentat pentru îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa similară, câte o Fişă de evaluare pentru experiența similară, detaliată completată conform modelelor prezentate în Secţiunea Formulare, cu informaţiile necesare pentru acordarea punctajelor. Fişele menţionate vor fi semnate de reprezentantul autorizat al candidatului, urmând ca acestea să fie verificate pe baza documentelor justificative prezentate pentru demonstrarea celor declarate. În cazul contractelor de servicii / lucrări a căror derulare s-a desfăşurat sau se desfăşoară şi în afara perioadei menţionate (ultimii 10 ani), în situaţia în care sunt prezentate documente oficiale edificatoare care să confirme recepţionarea respectivelor servicii / lucrări în perioada de referinţă, va fi luată în calcul toată cantitatea care face obiectul documentului respectiv, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil / obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a fi eliminată din calcul în mod artificial cantitatea aferentă lunilor / anilor ce nu se încadrează în perioada de referinţă.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

În DUAE completat de candidat se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător /angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Informaţiile privind existenţa unei susţineri de terţă parte se vor completa de către candidat în DUAE, Partea II: Informaţii referitoare la operatorul economic, la punctul „Operatorul economic participă la procedura de achiziţii publice împreună cu alţii?” şi la punctul C: „Informaţii privind utilizarea capacităţilor altor entităţi”. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. În ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute pentru personal, candidaţii au dreptul de a invoca susţinerea unui/unor terţ/terţi, doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini candidatul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie candidatului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Entitatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE în ceea ce priveşte capacitatea tehnică şi profesională, vor fi prezentate obligatoriu de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire. Angajamentul ferm al terţului susţinător se va depune odată cu candidatura şi cu DUAE.

Dacă este aplicabil, candidații includ informaţiile cu privire la subcontractanţi în DUAE. Menţionăm că informaţiile privind subcontractanţii se vor completa în DUAE, Partea II punctul D: Informaţii privind subcontractanţii pe ale căror capacităţi operatorul economic nu se bazează, la punctul „Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?” şi în Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul C: Capacitatea tehnică şi profesională – ”Proporţia de subcontractare”. În cazul în care candidatul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia, precum și acordul de subcontractare, în condițiile art. 55 alin. 1 din H.G. nr. 394/2016. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Împreună cu DUAE va fi prezentat obligatoriu şi acordul/ contractul de subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Candidații selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire, vor face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea entităţii contractante. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură data, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant.

Pentru îndeplinirea cerinţei operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Informaţiile privind efectivele medii anuale si personalul de conducere se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul C: Capacitatea tehnică şi profesională: „Numărul membrilor personalului de conducere” şi „Efectivele medii anuale de personal”

Pentru îndeplinirea cerinţei privind utilajele şi echipamentele tehnice deţinute, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Informaţiile privind utilajele / echipamentele se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul C: Capacitatea tehnică şi profesională: „Utilaje, instalaţii şi echipament tehnic.” În acest sens, la nivelul DUAE vor fi precizate informaţii privind: tipurile şi numărul de utilaje şi echipamente tehnice proprii sau la care poate avea acces (prin închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii, etc) pe care le va putea utiliza în cadrul contractului pentru încadrarea în graficul de execuţie asumat. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către candidații selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire.

Pentru îndeplinirea cerinţei privind personalul responsabil cu gestionarea contractului, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Informaţiile privind personalul responsabil cu gestionarea contractului se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul C: Capacitatea tehnică şi profesională – “Diplome de studii şi calificări profesionale.” În acest sens, la nivelul DUAE vor fi precizate toate datele/informaţiile necesare pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime solicitate pentru personal, respectiv: numele persoanelor desemnate aferent fiecărei poziţii, domeniul studiilor şi durata acestora, detalii privind experienţa profesională generală şi experienţa specifică a persoanelor desemnate, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor (tipul sau sectorul de activitate în care a activat şi perioada de timp aferentă – exprimată în luni şi ani, numele şi adresa angajatorului, activităţi şi responsabilităţi principale). Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui /unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. Menţionăm că informaţiile privind experienţa similară se vor completa în DUAE, Partea IV: Criteriile de selecţie, punctul C: Capacitatea tehnică şi profesională: – Pentru contractele de achiziţie de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat. – Pentru contractele de achiziţie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. În acest sens, la nivelul DUAE vor fi precizate informaţii privind: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, obiectul contractului, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, activităţile realizate în contract (explicit în exprimare fizică, pentru a permite verificarea îndeplinirii cerinţei solicitate privind lucrările şi serviciile similare), ponderea realizată în cadrul contractului, calitatea în cadrul contractului respectiv (contractant unic / asociat / subcontractant) etc. La solicitarea entităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către candidaţii selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire. Ultimii 10 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, precizat în anunţul de participare. În cazul în care contractele prezentate au fost realizate în asociere sau în calitate de subcontractant, se vor prezenta documente edificatoare privind partea îndeplinită de acesta. Documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară, (pentru proiectare și pentru execuție lucrări) precum şi pentru acordarea punctajului, sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit operatorii economici; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. Documentele vor cuprinde informaţii care să permită verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind experienţa similară (pentru proiectare și pentru execuție lucrări), precum şi acordarea punctajului, respectiv: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, obiectul contractului, valoarea acestuia, perioada de derulare, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, activităţile realizate în contract (explicit în exprimare fizică, pentru a permite verificarea îndeplinirii cerinţelor solicitate privind lucrările şi serviciile similare), ponderea realizată în cadrul contractului, calitatea în cadrul contractului respectiv (contractant unic / asociat / subcontractant), modul în care au fost îndeplinite obligaţiile contractuale etc. În cazul în care documentele respective nu conţin informaţiile menţionate, candidatul poate prezenta orice alte documente oficiale edificatoare în acest sens, emise de beneficiarul contractului. Procesele verbale de recepţie prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime trebuie să fie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia lucrărilor, respectiv: proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor / proces-verbal de recepţie finală/ proces verbal de recepţie pe obiecte, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu şi că au fost duse la bun sfârşit. Candidații nerezidenţi în România vor prezenta traduceri autorizate / legalizate ale documentelor prezentate în susţinerea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară. În cazul unei asocieri, cerinta privind experienta similara trebuie indeplinita în modul cumulativ.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Candidații selectați vor prezenta în faza a doua o garanţie de participare în cuantum de 12 500 000 RON.

1) Echivalenţa pentru garanţia de participare depusă în euro sau în altă valută, se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor;

2) Garanția pentru participare se poate constitui prin virament bancar în contul RO29BTRLRONCRT00U4637101, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoriei/Agenția Gara de Nord, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care prevede în mod expres că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului, respectiv atunci când acesta se află în oricare din situaţiile:

(a) Îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului,

(c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei;

3) Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă;

4) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 240 zile de la data limită pentru primirea ofertelor;

5) În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie să nominalizeze toţi membrii asocierii;

6) Se recomandă ca instrumentul de garantare să fie emis de o societate bancară, instituție de credit ori de o societate de asigurări care să aibă corespondent în România;

7) Dacă instrumentul de garantare este emis în altă limbă, acesta va fi însoţit de o traducere autorizată/legalizată în limba română.

1) Ofertantul invitat de către achizitor să încheie contractul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a cărei valoare va fi de 10 % din preţul fără TVA al contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului;

2) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în una din formele prevăzute la art. 46 din H.G. nr. 394/2016 şi se prezintă în original;

3) Durata de valabilitate a garanţiei de bună execuţie este de 48+60 luni (durata de execuţie a contractului plus durata de garanţie acordată lucrărilor care se completează cu prevederile legale în materie).

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/04/2019
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 22/05/2019
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno, Inglese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1) DUAE este ataşat la anunţul de participare împreună cu celelalte doc. ale achiziţiei şi poate fi accesat la următoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. METROREX S.A. poate solicita candidaţilor să depună toate sau o parte dintre doc. justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei procedurii, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. METROREX S.A. solicită candidaţilor selectaţi în etapa I, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii, să prezinte doc. justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, conf. DUAE.

2) În cazul în care candidatura este depusă de o asociere, se va prezenta Acordul de asociere, conf. modelului din Secţiunea III Formulare. În acordul de asociere se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asocierii este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. De asemenea, în acord se vor prezenta detaliat activităţile care vor fi realizate de fiecare membru, şi ponderea acestora în cadrul contractului. Liderul trebuie să aibă cea mai mare cota-parte dintre membrii asocierii. Înţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociere pe întreaga durată a contractului. Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună în etapa a II-a procedurii de atribuire.

3) În cazul în care în etapa a II-a, în urma evaluării ofertelor, 2 sau mai multe oferte se clasează pe locul 1, având același punctaj total, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, METROREX S.A. va solicita noi propuneri financiare și oferta câșticătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

4) Clauze suspensive:

a) încheierea ctr. de achiziție este condiționată de obținerea aprobării CE pt finanțare prin POIM a obiectivului de investiții;

b) emiterea ordinului de începere va fi condiționată de predarea amplasamentului, ulterior obținerii de către METROREX S.A. a imobilelor / terenurilor din coridorul de expropriere conf Hotărârii 496/2017 priv. declanșarea procedurilor de expropriere.

În completarea clauzelor de mai sus precizăm:

— Semnarea ctr. de achiziție se va face cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intră sub incidenţa legislaţiei finanţelor publice,

— Având în vedere dispozițiile L99/2016 și HG394/2016, Metrorex precizează că va încheia contractul cu ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea ctr. de finanțare cu AMPOIM,

— În cazul în care, indiferent de motive, ctr. de finanțare nu se va semna, METROREX S.A., după primirea notificării din partea AMPOIM cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, conf art. 225(1) lit c) teza 2 din Legea nr. 99/2016, fiind imposibilă încheierea ctr.,

— Ofertanții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzelor suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă,

— Ofertanții înțeleg că METROREX S.A. și/sau AMPOIM nu pot fi considerați răspunzători pt. vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă METROREX S.A. și/sau AMPOIM au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/03/2019