Werken - 123118-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Bouwen van gebouwen

2019/S 053-123118

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
5427223000
Hajdrihova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 14743000
E-mail: javnanarocila@eles.si
Fax: +386 14742502
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eles.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah Eles po sklopih

Referentienummer: MAP2018/0396
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah Eles po sklopih.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 563 472.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CIPO Maribor

Perceel nr.: A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

CIPO Maribor.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah Eles po sklopih:

Sklop A: CIPO Maribor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CIPO Podlog

Perceel nr.: B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

CIPO Podlog.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah Eles po sklopih:

Sklop B: CIPO Podlog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CIPO Divača

Perceel nr.: C
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

CIPO Divača.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gradbeno, obrtniška in inštalacijska obnovitvena dela na stavbah Eles po sklopih:

Sklop C: CIPO Divača.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: A
Benaming:

CIPO Maribor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o.
6166199000
Opekarniška cesta 15C
Celje
3000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 113.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: B
Benaming:

CIPO Podlog

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SGP KOGRAD IGEM ZOD zaključna gradbena dela d.o.o.
1521659000
Selovec 83
Šentjanž pri Dravogradu
2373
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 555.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: C
Benaming:

CIPO Divača

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Grapri Gradbena operativa d.o.o.
3419452000
Kersnikova ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 804.07 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 888.04 EUR
Deel: 1 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Vodenje del na objektu

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019