Werken - 123123-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-123123

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 008-015082)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
S.C. RAJA S.A. Constanța
r1890420
Str. Călăraşi nr. 22–24
Constanța
900590
Roemenië
Contactpersoon: Direcția Dezvoltare și Finanțări Externe
Telefoon: +40 241664046
E-mail: ionprd@yahoo.co.uk
Fax: +40 241612283
NUTS-code: RO223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rajac.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reabilitare conducte magistrale tronson 3, municipiul Constanța

Referentienummer: 1890420/2018/33/CL 34 POIM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari – „Reabilitare conducte magistrale tronson 3, municipiul Constanța” sunt structurate astfel:

— Sector 1: care cuprinde reabilitare conducte magistrale de apa pe Str. Aurel Vlaicu (de la Cumpenei pana la Aleea Pelicanului), Str. Vârful cu Dor (de la Aurel Vlaicu pana la zona bl. AV5 + Str. Ioan Ursu pana la Str. Calafatului), Str. Cumpenei (de la IC Brătianu pana la Aurel Vlaicu): Tronson (de la IC Brătianu pana la Ion Cassian), Str. Cumpenei — dublare conducta magistrala cu PEID 315 mm (de la Aurel Vlaicu pana la IC Brătianu): Tronson (de la IC Brătianu pana la Ion Cassian), Str. Cumpenei (de la Ion Cassian pana la Aurel Vlaicu), Soseaua Mangaliei (de la Traian Parc–Restaurant Rapid–pe lângă pasaj), Str. Arcului – Str. Progresului pana la Soseaua Mangaliei,

— Sector 2: care cuprinde reabilitare conducte magistrale de apa pe Str. Rasuri–Fulgerului–I.L. Caragiale–I.G. Duca (de la Baba Novac pana la Castanilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-015082

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 25/03/2019
Te lezen:
Datum: 15/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 23/07/2019
Te lezen:
Datum: 15/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: