Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 123125-2018

21/03/2018    S56

Latvija-Riga: Nabava alata za mjerenje neutralnosti interneta (NN)

2018/S 056-123125

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)
Poštanska adresa: ZA Meierovica Bulvaris 14, 2nd Floor
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV006 Rīga
Poštanski broj: LV-1050
Država: Latvija
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.berec.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3097
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Ured BEREC-a
Poštanska adresa: ZA Meierovica Bulvaris 14, 2nd Floor
Mjesto: Riga
Poštanski broj: LV-1050
Država: Latvija
Osoba za kontakt: Procurement team
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
NUTS kod: LV006 Rīga
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.berec.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava alata za mjerenje neutralnosti interneta (NN)

Referentni broj: BEREC/2018/01/OT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava alata za mjerenje neutralnosti interneta (Net Neutrality – NN).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72250000 Sistemske usluge i usluge potpore
72260000 Usluge povezane s programskom podrškom
72320000 Usluge podatkovne baze
72420000 Usluge razvoja interneta
50000000 Usluge popravaka i održavanja
48610000 Sustavi podatkovnih baza
48810000 Informacijski sustavi
48750000 Programski paket za punjenje memorije
48326000 Programski paket za izradu karata
72413000 Usluge oblikovanja www portala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LV006 Rīga
II.2.4)Opis nabave:

Prvi je cilj nadmetanja razvoj, provedba, ispitivanje i provjera alata za mjerenje neutralnosti interneta (NN) tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Drugi je cilj pružanje usluga podrške javnom naručitelju (ured BEREC-a) i nacionalnim regulatornim tijelima (national regulatory authority – NRA) tijekom sljedećeg razdoblja od 36 mjeseci. Alatom se provodi alat za mjerenje sa softverom otvorenog izvora za praćenje aspekata kvalitete usluge (Quality of Service – QoS) usluga pristupa internetu (Internet Access Services – IAS), poput brzine i kašnjenja te aspekata upravljanja prometom poput blokiranja i ograničavanja internetskih aplikacija, blokiranja priključaka itd. Predmeti isporuke uključivat će i referentnu provedbu alata i portal BEREC-a za objavu rezultata mjerenja iz alata. Predstavljat će „Referencu” za NRA-ove tako da će pružiti prototip radnog rješenja, dostupan pojedinačnim NRA-ovim od javnog naručitelja, koji se mogu odlučiti za rješenje i implementirati ga ili u potpunosti ili tako da usvoje određene module/funkcije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početno trajanje ugovora je 12 mjeseci, može se automatski obnoviti najviše 3 puta (maksimalno ukupno trajanje ne smije biti dulje od 48 mjeseci).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/05/2018
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2018