Servicii - 123127-2018

21/03/2018    S56    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Contract-cadru unic pentru organizarea de evenimente, pavilioane/standuri UE și acțiuni de promovare în țările terțe

2018/S 056-123127

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Chafea
Adresă: Drosbach building A03/41
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-mail: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea/agri/

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru unic pentru organizarea de evenimente, pavilioane/standuri UE și acțiuni de promovare în țările terțe

Număr de referinţă: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Cod CPV principal
79952000 - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract este de a furniza servicii pentru organizarea de evenimente, acțiuni de promovare și de pavilioane/standuri UE în țări terțe.

Serviciile solicitate vor fi în principal în contextul promovării produselor agricole: Delegații de afaceri la nivel înalt; Seminarii, ateliere și alte evenimente similare; pavilioane/standuri UE la târguri comerciale din țări terțe; degustări alimentare, afișarea produselor agricole din UE, sponsorizarea evenimentelor, degustări la punctele de vânzare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79416000
39154100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Țări terțe din afara UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ca urmare a prezentei proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice, Chafea, în conformitate cu mandatul său, va semna un contract-cadru unic cu contractantul câștigător.

Pe durata valabilității contractului-cadru, Chafea ar putea comanda servicii și semna contractele specifice aferente sau formulare de comandă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit automat maxim o dată pentru încă 24 de luni în aceleași condiții. Durata totală a Contractului-cadru nu va depăși 48 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Promovarea politicii agricole; O formare mai bună pentru o hrană mai sigură
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/04/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/05/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul Chafea, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, meeting room A03/043, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa cel mult 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant, astfel cum se prevede în secțiunea IV.2.7 din anunțul de participare. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg

Adresă internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/03/2018