Werken - 123127-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Leggen van sporen

2019/S 053-123127

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 018-039499)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
DB Netz AG (Bukr 16)
Theodor-Heuss-Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Duitsland
Contactpersoon: Wieser, Gudrun
Telefoon: +49 89130872596
E-mail: gudrun.wieser@deutschebahn.com
Fax: +49 69260913730
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GMT 2019 Paket 12 – 3 Lose

Referentienummer: 18GMT35885
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234116
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

GMT 2019 Paket 12 – 3 Lose

Los 1 Strecke 4700 Untertürkheim ð Bad Cannstatt

Los 2 Strecke 2000 Lünen – Werne a d Lippe (Nbg)

Los 3 Strecke 1210 Lehnshallig – Morsum – Klanxbüll

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-039499

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=o1AT4f%2fX7yM%3d

Te lezen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=nV9uP%2bQ6psw%3d

Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

FEI-S – Beschaffung Infrastruktur Region Süd

Richelstraße 3

München

80634

DE

Wieser, Gudrun

+49 89130872596

gudrun.wieser@deutschebahn.com

+49 69260913730

DE212

http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Te lezen:

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt

FS.EI-S – Beschaffung Infrastruktur Region Süd

Richelstraße 3

München

80634

DE

Wieser, Gudrun

+49 89130872596

gudrun.wieser@deutschebahn.com

+49 69260913730

DE212

http://www.deutschebahn.com/bieterportal

VII.2)Overige nadere inlichtingen: