Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 123135-2018

21/03/2018    S56

Belgia-Bruxelles: Rețeaua CCUS de proiecte comunitare de partajare a cunoștințelor

2018/S 056-123135

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Persoană de contact: Vladimir Zuberec
E-mail: Vladimir.ZUBEREC@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-63892
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2793
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Energie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Rețeaua CCUS de proiecte comunitare de partajare a cunoștințelor

Număr de referinţă: ENER/C2/2017-65
II.1.2)Cod CPV principal
71314000 Servicii de energie electrică şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Secretariatul va sprijini punerea în aplicare a foii de parcurs pentru inițiativa industrială europeană privind CSC lansată în cadrul planului SET.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Partajarea cunoștințelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: H2020
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/05/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 24 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/05/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Rue De Mot 24, Directorate-General for ENER, DM 24, office 03/103, 1040-Brussels, Belgia.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Organismul belgian de soluționare a contestațiilor
Localitate: Brussels
Țară: Belgia
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-2600
Adresă internet: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/03/2018