Υπηρεσίες - 123139-2018

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/03/2018    S56    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Προκαταρκτική γνωστοποίηση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού - Άνευ αντικειμένου 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προκαταρκτική ανακοίνωση

2018/S 056-123139

2018

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, Βέλγιο, Τηλέφωνο: (+32-2-296.00.08), e-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις για το 2018:

ENV.A.3 — Περιβαλλοντικές γνώσεις, οικοκαινοτομία και ΜΜΕ
Τίτλος σχεδίου: Γραμματεία για ένα σύστημα προβλέψεων της ΕΕ για την ανίχνευση αναδυόμενων περιβαλλοντικών ζητημάτων
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Προετοιμασία του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για την οικολογική καινοτομία
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.B.1 — Βιώσιμη παραγωγή, προϊόντα και κατανάλωση
Τίτλος σχεδίου: Υποστήριξη ΜΜΕ και περιβαλλοντικών ΜΚΟ για τη συμμετοχή στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα TAB και στην ανάπτυξη PEFCR/OEFSR
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Παρακολούθηση των δεσμεύσεων — Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου (REAP)
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 150 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV B.2 – Βιώσιμα χημικά
Τίτλος σχεδίου: Ρυπογόνες ουσίες σε λιπάσματα: Αξιολόγηση των κινδύνων, της παρουσίας τους και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ενός ενδεχόμενου περιορισμού βάσει του κανονισμού REACH
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Οκτώβριος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 400 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη κριτηρίων για τον εντοπισμό και την ομαδοποίηση των πολυμερών που προκαλούν ανησυχία για την καταχώριση/αξιολόγηση στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 300 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Υποστήριξη στην ανάπτυξη πρωτοκόλλου μελέτης για τον έλεγχο ενδοκρινικών διαταραχών επιπτώσεων των χημικών ουσιών στα βιοτικά συστήματα και στην ανθρώπινη υγεία.
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 500 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου:
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR:
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA):
Τίτλος σχεδίου:
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR:
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA):
Τίτλος σχεδίου: Επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη διαδραστικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης της σοβαρότητας, τον σχεδιασμό των έργων και των διαδικασιών που αφορούν τα ζώα και τον ρόλο του αξιολογητή έργων σε μελέτες σε ζώα που εκτελούνται βάσει της οδηγίας 2010/63/ΕΕ
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 300 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη διαδραστικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον προσδιορισμό εναλλακτικών μεθόδων/προσεγγίσεων χωρίς ζώα και την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για κανονιστική χρήση.
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 100 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.B.3 – Διαχείριση αποβλήτων και δευτερογενή υλικά
Τίτλος σχεδίου: Μελέτη σχετικά με την κατάσταση της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ και δυνατότητα θέσπισης ελάχιστων ποιοτικών προτύπων για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 250 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Μελέτη βασικών απαιτήσεων (εκτελεστότητα) σύμφωνα με την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα αυτών
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 200 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Μελέτη για την εκπόνηση της εκτίμησης των επιπτώσεων των τροποποιήσεων της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες.
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 170 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
ENV.C.1 – Καθαρό νερό
Τίτλος σχεδίου: Παρακολούθηση της στρατηγικής προσέγγισης σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 250 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Παραγωγή ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων (ΠΠΠ) για επιλεγμένους ρύπους νερού
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 150 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.C.3 – Καθαρός αέρας
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — Αντίκτυπος της οικιστικής καύσης στερεών αποβλήτων στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη και πιθανά μέτρα μετριασμού
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάρτιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 750 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — καύση αποβλήτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Οκτώβριος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 1 400 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV D.1 – Χρήση γης και διαχείριση γης
Τίτλος σχεδίου: Μελέτη σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 150 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Σύνδεση των εργαλείων σχεδιασμού που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ με μηχανισμούς χρηματοδότησης
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Οκτώβριος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 200 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Προγράμματα δράσης για τη νιτρορύπανση: αξιολόγηση των μέτρων και των βέλτιστων πρακτικών
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 200 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — Χάρτης λύσεων, βέλτιστων πρακτικών και διορθωτικών μέτρων για την απολύμανση των απορριμμάτων του φυτοφαρμάκου Lindane στην ΕΕ
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Οκτώβριος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 600 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.D.2 – Βιοποικιλότητα
Τίτλος σχεδίου: Σύμβαση για την υποστήριξη της τελικής αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 500 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δεικτών για την αξιολόγηση του δυνητικού αντικτύπου της απελευθέρωσης του εμπορίου στη βιοποικιλότητα (οικοσυστήματα και υπηρεσίες οικοσυστημάτων) μεταξύ της ΕΕ και ενός διαπραγματευτικού εταίρου σε θέματα εμπορίου
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 230 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Ευρωπαϊκή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά τοπία (EMBAL)
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 500 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — Παρακολούθηση και δείκτες πεταλούδων στην ΕΕ
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 800 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — Αξιολόγηση, αναγνώριση, κοινή χρήση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ανθρώπινη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 500 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.D.3 – Προστασία της φύσης
Τίτλος σχεδίου: Αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαϊκών πτηνών — Ευρωπαϊκός κόκκινος κατάλογος των πτηνών 2020 (ΕΕ και πανευρωπαϊκά)
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Μάιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 350 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Υποστήριξη για την παρακολούθηση του προγράμματος REFIT της οδηγίας περί ζωολογικών κήπων, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της αξιολόγησης
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 400 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο – Δημιουργία περιφερειακών ή τοπικών πλατφορμών σχετικά με τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων με εστίαση σε βασικές δράσεις για τα μεγάλα σαρκοφάγα σε περιοχές με υψηλά επίπεδα συγκρούσεων
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 500 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
Τίτλος σχεδίου: Πιλοτικό σχέδιο — Χρήση δορυφορικών εικόνων για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου Natura 2000
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 1 000 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER
ENV.E.1 — Ενσωμάτωση και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις
Τίτλος σχεδίου: Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στην πολιτική και τα έργα ΔΕΔ-Μ μετά το 2020
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Ιούνιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 100 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): ETU
ENV.F.1 — Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινη χρηματοδότηση και οικονομική ανάλυση
Τίτλος σχεδίου: Σύμβαση-πλαίσιο για την οικονομική ανάλυση των περιβαλλοντικών πολιτικών και υποστήριξη στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Σεπτέμβριος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 12 000 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): FRA
Τίτλος σχεδίου: Προπαρασκευαστική δράση — Δημιουργία επιχειρησιακών ικανοτήτων για την προγραμματική ανάπτυξη και χαρτογράφηση των στόχων στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας και της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης
Προβλεπόμενος μήνας δημοσίευσης: Απρίλιος 2018
Ενδεικτικός προϋπολογισμός EUR: 750 000
Τύπος σύμβασης (SER, ETU ή FRA): SER