Teenused - 123139-2018

Kuva koondatud vaade

21/03/2018    S56

Belgia-Brüssel: Eelteade

2018/S 056-123139

2018

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, Belgia, telefon: (+32-2-296.00.08), e-post: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Kavandatavad hanked 2018. aastal:

ENV.A.3 – keskkonnaalased teadmised, ökoinnovatsioon ja VKEd
Projekti nimetus: Tekkivate keskkonnaprobleemide tuvastamise ELi prognoosimissüsteemi sekretariaat
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 440 000 (110 000 x 4)
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: ELi ökoinnovatsiooni tulemustabeli ettevalmistamine
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 560 000 (280 000 x 2)
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.B.1 – säästev tootmine, tooted ja tarbimine
Projekti nimetus: VKEde ja keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide toetamine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises osalemisel
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 240 000 (80 000 x 3)
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Kohustuste seire – Jaemüügifoorum (REAP)
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 150 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.B.2 – keskkonnasäästlikud kemikaalid
Projekti nimetus: Saasteained väetistes: esinemisriskide hindamine ja võimalike REACHi alusel kehtestatavate piirangute sotsiaalmajanduslik mõju
Esialgne avaldamise kuu: oktoober 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 400 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Teaduslik ja tehniline tugi probleemsete polümeeride tuvastamise ja rühmitamise kriteeriumide väljatöötamiseks REACHi kohase registreerimise/hindamise ja nende mõjuhinnangu koostamise eesmärgil
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 300 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Looduslikele süsteemidele ja inimeste tervisele avalduva kemikaalide sisesekretsioonisüsteemi kahjustava mõju katsetamise uurimisprotokolli väljatöötamise toetamine.
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 500 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus:
Esialgne avaldamise kuu:
Kavandatud eelarve (EUR):
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)):
Projekti nimetus:
Esialgne avaldamise kuu:
Kavandatud eelarve (EUR):
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)):
Projekti nimetus: Tõsiduse hindamise raamistikku, loomadega seotud projektide ja protseduuride kavandamist ja direktiivi 2010/63/EL kohaselt läbiviidavate loomauuringute projektihindaja rolli käsitlevate interaktiivsete e-õppe moodulite teaduslik-tehniline arendustöö
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 300 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Alternatiivsete loomadega mitteseotud meetodite/lähenemisviiside tuvastamist ja õiguslike nõuete täitmisega seonduva kasutuse alternatiivsete lähenemisviiside väljatöötamist käsitlevate interaktiivsete e-õppe moodulite teaduslik-tehniline arendustöö.
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 100 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.B.3 – jäätmekäitlus ja teisesed materjalid
Projekti nimetus: Uuring elektroonikaromude käitlemise olukorrast ELi liikmesriikides ja elektroonikaromude käitlemise minimaalsete kvaliteedistandardite kehtestamise võimalikkusest
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 250 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Pakendite ja pakendijäätmete direktiivi kohaste põhinõudmiste (jõustatavuse) uuring
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 200 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Patareidirektiivi paranduste mõjuhinnangu ettevalmistamist toetav uuring.
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 170.000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
ENV.C.1 – puhas vesi
Projekti nimetus: Keskkonda sattuvate ravimite strateegilise käsitluse järelevalve
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 250 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Keskkonnakvaliteedi standardite koostamine valitud veesaasteainetele
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 150 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.C.3 – puhas õhk
Projekti nimetus: Katseprojekt – Euroopa välisõhu kvaliteedile tahkete olmejäätmete põletamisest avalduv mõju ning võimalikud leevendavad meetmed
Esialgne avaldamise kuu: Märts 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 750 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Katseprojekt – jäätmete põletamine Kesk- ja Ida-Euroopas
Esialgne avaldamise kuu: oktoober 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 1 400 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV D.1 – maa kasutamine ja majandamine
Projekti nimetus: ELi tasandil pinnasega seotud kestliku arengu eesmärkide rakendamise võimaluste uuring
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 150 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: ELi keskkonnaõigusest ja -poliitikatest lähtuvate planeerimisvahendite sidumine rahastamismehhanismidega
Esialgne avaldamise kuu: oktoober 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 200 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Nitraatide tegevusprogrammid: meetmete ja parimate tavade hindamine
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 200 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
Projekti nimetus: Katseprojekt – ELis lindaani pestitsiidisaastest puhastamise lahenduste, parimate tavade ja abinõude kaart
Esialgne avaldamise kuu: oktoober 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 600 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.D.2 – bioloogiline mitmekesisus
Projekti nimetus: 2020. aasta ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia lõpliku hindamise toetamise leping
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 500 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: ELi ja läbirääkijast kaubanduspartneri vahelise kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele (ökosüsteemid ja ökosüsteemide teenused) avalduva mõju hindamise metoodika ja näitajate väljatöötamine
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 230 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Euroopa põllumajandusmaastike bioloogilise mitmekesisuse seire (EMBAL)
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 500 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Katseprojekt – ELi liblikate seire ja näitajad
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 800 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Katseprojekt – invasiivsete võõrliikide humaanse käsitlemise parimate tavade hindamine, tuvastamine, jagamine ja levitamine
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 500 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.D.3 – looduskaitse
Projekti nimetus: Euroopa lindude seisundi hindamine – Euroopa lindude punane nimistu 2020 (EL ja üleeuroopaline)
Esialgne avaldamise kuu: mai 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 350 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Toetus loomaaedade direktiivi õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi järelevalveks sõltuvalt hindamise tulemustest
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 400 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Katseprojekt – selliste inimeste ja suurkiskjaliste vahelise samaaegse eksisteerimise piirkondlike ja kohalike platvormide loomine, millega keskendutakse suurkiskjalistega seotud tegevustele suurte konfliktidega valdkondades
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 500 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
Projekti nimetus: Katseprojekt – satelliidipiltide kasutamine Natura 2000 võrgustiku tegevuse parandamiseks
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 1 000 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping
ENV.E.1 — peavoolustamine ja keskkonnahinnangud
Projekti nimetus: Keskkonnateema peavoolustamine üleeuroopalise transpordivõrgu poliitikas ja projektides pärast 2020. aastat
Esialgne avaldamise kuu: juuni 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 100 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): uuring
ENV.F.1 — kestliku arengu eesmärgid, roheline rahandus ja majandusanalüüs
Projekti nimetus: Raamleping keskkonnapoliitika ja toetuste majandusanalüüsiks parema õigusloome kontekstis
Esialgne avaldamise kuu: September 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 12 000 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): raamleping
Projekti nimetus: Ettevalmistavad meetmed – programmide väljatöötamise suutlikkuse arendamise ja eesmärkide kaardistamise toimivuse tagamine keskkonnamaksude ja eelarvereformi alal
Esialgne avaldamise kuu: aprill 2018
Kavandatud eelarve (EUR): 750 000
Lepingu tüüp (teenusleping (SER), uuring (ETU) või raamleping (FRA)): teenusleping