Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 123139-2018

Pateikti glaustą rodinį

21/03/2018    S56

Belgija-Briuselis: Išankstinis informacinis pranešimas

2018/S 056-123139

2018

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, Belgija, tel. (+32-2-296.00.08), el. p. env-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2018 m.:

ENV.A.3 – Aplinkosaugos žinios, ekologinė inovacija ir MVĮ
Projekto pavadinimas: ES prognozavimo sistemos, skirtos iškylantiems aplinkos klausimams nustatyti, sekretoriatas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: ES ekologinių inovacijų diegimo rezultatų suvestinės parengimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.B.1 – Tvari gamyba, produktai ir vartojimas
Projekto pavadinimas: Parama MVĮ ir aplinkos apsaugos NVO dalyvavimui aplinkosauginio pėdsako techninio patariamojo komiteto (Technical Advisory Board – TAB) ir Produktų aplinkosauginio pėdsako kategorijos taisyklių (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCR) / Organizacijų aplinkosauginio pėdsako sektoriaus taisyklių (Organisation Evironmental Footprint Sector Rules – OEFSR) kūrimo procese
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Įsipareigojimų stebėsena – mažmeninių rinkų forumas (REAP)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV B.2 – Tvarios cheminės medžiagos
Projekto pavadinimas: Teršalai trąšose: jų buvimo bei galimo apribojimo pagal REACH socialinio ir ekonominio poveikio rizikos vertinimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Mokslinė ir techninė parama kriterijų, skirtų nustatyti susirūpinimą keliančius polimerus ir juos sugrupuoti registracijos / vertinimo pagal REACH ir jų poveikio vertinimo tikslais, parengimui
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 300 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Parama endokrininės sistemos sutrikimus sukeliančių cheminių medžiagų poveikio biotinėms sistemoms ir žmogaus sveikatai tyrimo protokolo parengimui
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas:
Preliminari skelbimo data:
Numatomas biudžetas EUR:
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA):
Projekto pavadinimas:
Preliminari skelbimo data:
Numatomas biudžetas EUR:
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA):
Projekto pavadinimas: Mokslinis ir techninis interaktyvių e. mokymosi modulių, skirtų poveikio sunkumo vertinimo sistemai, projektų ir procedūrų, kuriose naudojami gyvūnai, planavimui bei pagal Direktyvą 2010/63/ES atliekamų gyvūnų tyrimų projektų vertintojo vaidmeniui, kūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 300 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Mokslinis ir techninis interaktyvių e. mokymosi modulių, skirtų alternatyviems metodams ar būdams nenaudojant gyvūnų identifikuoti bei alternatyviems reguliavimui naudojamų metodams plėtoti, kūrimas.
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 100 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.B.3 – Atliekų tvarkymas ir antrinės medžiagos
Projekto pavadinimas: Padėties dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ES valstybėse narėse ir galimybės nustatyti būtiniausius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo kokybės standartus tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 250 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Esminių reikalavimų (vykdytinumo) pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Tyrimas, skirtas paremti Baterijų direktyvos pakeitimų poveikio vertinimo parengimą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 170 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
ENV.C.1 – Švarus vanduo
Projekto pavadinimas: Strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje stebėjimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 250 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Aplinkos kokybės standartų nustatymas atrinktiems vandens teršalams
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.C.3 – Švarus oras
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – namų ūkių kietųjų atliekų deginimo poveikis aplinkos oro kokybei Europoje ir potencialios švelninimo priemonės
Preliminari skelbimo data: 2018 m. kovo mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 750 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – atliekų deginimas Vidurio ir Rytų Europoje
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 1 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV D.1 – Žemės naudojimas ir valdymas
Projekto pavadinimas: Su dirvožemiu susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES lygiu tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Planavimo priemonių, numatytų ES aplinkos apsaugos teisės aktuose ir politikoje, susiejimas su finansavimo mechanizmais
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Nitratų veiksmų programos: priemonių ir geriausios patirties vertinimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – gairės dėl lindano pesticidų atliekų deaktyvavimo ES sprendimų, geriausios patirties ir priemonių
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 600 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.D.2 – Biologinė įvairovė
Projekto pavadinimas: Sutartis dėl 2020 m. ES biologinės įvairovės strategijos galutinio vertinimo paramos
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Metodikos ir rodiklių, skirtų prekybos tarp ES ir prekybos derybų partnerio liberalizavimo galimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinimui, kūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 230 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Europos žemės ūkio kraštovaizdžio biologinės įvairovės stebėsena (EMBAL)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – ES drugelių stebėsena ir rodikliai
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 800 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje vertinimas, nustatymas, dalijimasis ja ir sklaida
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.D.3 – Gamtos apsauga
Projekto pavadinimas: Europos paukščių statuso vertinimas – 2020 m. Europos raudonoji paukščių knyga (ES ir visos Europos)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 350 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Parama Direktyvos dėl zoologijos sodų REFIT stebėjimui atsižvelgiant į vertinimo rezultatus
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – Regioninių ar vietos platformų dėl sambūvio tarp žmonių ir didelių mėsėdžių, dėmesį skiriant pagrindiniams veiksmams, susijusiems su dideliais mėsėdžiais teritorijose, kuriose yra aukštas konfliktų lygis, sukūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – vaizdų iš palydovų naudojimas tobulinant tinklo „Natura 2000“ veiklą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 1 000 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.E.1 — Integravimas ir aplinkos vertinimai
Projekto pavadinimas: Aplinkos aspektų integravimas į TEN-T politiką ir projektus, įgyvendinamus po 2020 m.
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 100 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
ENV.F.1 – Darnaus vystymosi tikslai, žaliasis finansavimas ir ekonominė analizė
Projekto pavadinimas: Preliminarioji sutartis dėl aplinkos politikos ekonominės analizės ir paramos atsižvelgiant į geresnį reguliavimą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. rugsėjo mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 12 000 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): FRA
Projekto pavadinimas: Parengiamoji priemonė – pajėgumų stiprinimo įgyvendinimas siekiant programinės plėtros ir tikslų nustatymo aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 750 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER