Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 123139-2018

Pateikti glaustą rodinį

21/03/2018    S56

Belgija-Briuselis: Išankstinis informacinis pranešimas

2018/S 056-123139

2018

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, Belgija, tel. (+32-2-296.00.08), el. p. env-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2018 m.:

ENV.A.3 – Aplinkosaugos žinios, ekologinė inovacija ir MVĮ
Projekto pavadinimas: ES prognozavimo sistemos, skirtos iškylantiems aplinkos klausimams nustatyti, sekretoriatas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: ES ekologinių inovacijų diegimo rezultatų suvestinės parengimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.B.1 – Tvari gamyba, produktai ir vartojimas
Projekto pavadinimas: Parama MVĮ ir aplinkos apsaugos NVO dalyvavimui aplinkosauginio pėdsako techninio patariamojo komiteto (Technical Advisory Board – TAB) ir Produktų aplinkosauginio pėdsako kategorijos taisyklių (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCR) / Organizacijų aplinkosauginio pėdsako sektoriaus taisyklių (Organisation Evironmental Footprint Sector Rules – OEFSR) kūrimo procese
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Įsipareigojimų stebėsena – mažmeninių rinkų forumas (REAP)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV B.2 – Tvarios cheminės medžiagos
Projekto pavadinimas: Teršalai trąšose: jų buvimo bei galimo apribojimo pagal REACH socialinio ir ekonominio poveikio rizikos vertinimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Mokslinė ir techninė parama kriterijų, skirtų nustatyti susirūpinimą keliančius polimerus ir juos sugrupuoti registracijos / vertinimo pagal REACH ir jų poveikio vertinimo tikslais, parengimui
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 300 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Parama endokrininės sistemos sutrikimus sukeliančių cheminių medžiagų poveikio biotinėms sistemoms ir žmogaus sveikatai tyrimo protokolo parengimui
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas:
Preliminari skelbimo data:
Numatomas biudžetas EUR:
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA):
Projekto pavadinimas:
Preliminari skelbimo data:
Numatomas biudžetas EUR:
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA):
Projekto pavadinimas: Mokslinis ir techninis interaktyvių e. mokymosi modulių, skirtų poveikio sunkumo vertinimo sistemai, projektų ir procedūrų, kuriose naudojami gyvūnai, planavimui bei pagal Direktyvą 2010/63/ES atliekamų gyvūnų tyrimų projektų vertintojo vaidmeniui, kūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 300 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Mokslinis ir techninis interaktyvių e. mokymosi modulių, skirtų alternatyviems metodams ar būdams nenaudojant gyvūnų identifikuoti bei alternatyviems reguliavimui naudojamų metodams plėtoti, kūrimas.
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 100 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.B.3 – Atliekų tvarkymas ir antrinės medžiagos
Projekto pavadinimas: Padėties dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ES valstybėse narėse ir galimybės nustatyti būtiniausius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo kokybės standartus tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 250 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Esminių reikalavimų (vykdytinumo) pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvą tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Tyrimas, skirtas paremti Baterijų direktyvos pakeitimų poveikio vertinimo parengimą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 170 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
ENV.C.1 – Švarus vanduo
Projekto pavadinimas: Strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje stebėjimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 250 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Aplinkos kokybės standartų nustatymas atrinktiems vandens teršalams
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.C.3 – Švarus oras
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – namų ūkių kietųjų atliekų deginimo poveikis aplinkos oro kokybei Europoje ir potencialios švelninimo priemonės
Preliminari skelbimo data: 2018 m. kovo mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 750 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – atliekų deginimas Vidurio ir Rytų Europoje
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 1 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV D.1 – Žemės naudojimas ir valdymas
Projekto pavadinimas: Su dirvožemiu susijusių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ES lygiu tyrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 150 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Planavimo priemonių, numatytų ES aplinkos apsaugos teisės aktuose ir politikoje, susiejimas su finansavimo mechanizmais
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Nitratų veiksmų programos: priemonių ir geriausios patirties vertinimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 200 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – gairės dėl lindano pesticidų atliekų deaktyvavimo ES sprendimų, geriausios patirties ir priemonių
Preliminari skelbimo data: 2018 m. spalio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 600 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.D.2 – Biologinė įvairovė
Projekto pavadinimas: Sutartis dėl 2020 m. ES biologinės įvairovės strategijos galutinio vertinimo paramos
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Metodikos ir rodiklių, skirtų prekybos tarp ES ir prekybos derybų partnerio liberalizavimo galimo poveikio biologinei įvairovei (ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms) vertinimui, kūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 230 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Europos žemės ūkio kraštovaizdžio biologinės įvairovės stebėsena (EMBAL)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – ES drugelių stebėsena ir rodikliai
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 800 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – geriausios patirties humaniško invazinių svetimų rūšių valdymo srityje vertinimas, nustatymas, dalijimasis ja ir sklaida
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.D.3 – Gamtos apsauga
Projekto pavadinimas: Europos paukščių statuso vertinimas – 2020 m. Europos raudonoji paukščių knyga (ES ir visos Europos)
Preliminari skelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 350 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Parama Direktyvos dėl zoologijos sodų REFIT stebėjimui atsižvelgiant į vertinimo rezultatus
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 400 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – Regioninių ar vietos platformų dėl sambūvio tarp žmonių ir didelių mėsėdžių, dėmesį skiriant pagrindiniams veiksmams, susijusiems su dideliais mėsėdžiais teritorijose, kuriose yra aukštas konfliktų lygis, sukūrimas
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 500 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
Projekto pavadinimas: Bandomasis projektas – vaizdų iš palydovų naudojimas tobulinant tinklo „Natura 2000“ veiklą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 1 000 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER
ENV.E.1 — Integravimas ir aplinkos vertinimai
Projekto pavadinimas: Aplinkos aspektų integravimas į TEN-T politiką ir projektus, įgyvendinamus po 2020 m.
Preliminari skelbimo data: 2018 m. birželio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 100 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): ETU
ENV.F.1 – Darnaus vystymosi tikslai, žaliasis finansavimas ir ekonominė analizė
Projekto pavadinimas: Preliminarioji sutartis dėl aplinkos politikos ekonominės analizės ir paramos atsižvelgiant į geresnį reguliavimą
Preliminari skelbimo data: 2018 m. rugsėjo mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 12 000 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): FRA
Projekto pavadinimas: Parengiamoji priemonė – pajėgumų stiprinimo įgyvendinimas siekiant programinės plėtros ir tikslų nustatymo aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje
Preliminari skelbimo data: 2018 m. balandžio mėn.
Numatomas biudžetas EUR: 750 000
Sutarties tipas (SER, ETU arba FRA): SER