Pakalpojumi - 123139-2018

Rādīt kompakto skatījumu

21/03/2018    S56    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Iepriekšējs informatīvs paziņojums bez iepirkuma izsludināšanas - Nav 

Beļģija-Brisele: Iepriekšējs informatīvs paziņojums

2018/S 056-123139

2018

 1.Līgumslēdzēja iestāde:

Eiropas Komisija, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brisele, Beļģija, tālrunis: (+32-2-296.00.08), e-pasta adrese: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Plānotie iepirkumi 2018. gadā:

ENV A.3 – vides zinības, ekoinovācija un MVU
Projekta nosaukums: Sekretariāts ES prognozēšanas sistēmai, lai noteiktu potenciālās vides problēmas
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: ES ekoinovāciju rezultātu pārskata sagatavošana
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV B.1 – ilgtspējīga ražošana, produkti un patēriņš
Projekta nosaukums: Atbalsts MVU un vides NVO dalībai vides pēdas nospieduma tehnisko jautājumu konsultatīvajā padomē (TAB), kā arī un vides pēdas nospieduma kategoriju noteikumu (PEFCR) un/vai organizācijas vides pēdas nospieduma nozares noteikumu (OEFSR) izstrādē
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Saistību uzraudzība — Mazumtirdzniecības nozares forums (REAP)
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 150 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV B.2 – ilgtspējīgi ķīmiskie produkti
Projekta nosaukums: Piesārņojošās vielas mēslošanas līdzekļos: novērtējums par to esamības riskiem un saskaņā ar REACH noteikto iespējamo ierobežojumu sociālekonomisko ietekmi
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada oktobris
Provizoriskais budžets EUR: 400 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Zinātniskais un tehniskais atbalsts kritēriju izstrādei, lai identificētu un grupētu attiecīgos polimērus reģistrēšanai/novērtēšanai saskaņā ar REACH, un to ietekmes novērtēšana
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 300 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Atbalsts pētījuma protokola izstrādei par ķīmisko vielu endokrīno traucējumu ietekmes uz biotiskajām sistēmām un cilvēku veselību testēšanu
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 500 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums:
Paredzamais publicēšanas datums:
Provizoriskais budžets EUR:
Līguma veids (SER, ETU vai FRA):
Projekta nosaukums:
Paredzamais publicēšanas datums:
Provizoriskais budžets EUR:
Līguma veids (SER, ETU vai FRA):
Projekta nosaukums: Interaktīvo e-mācību moduļu zinātniskā un tehniskā izstrāde par bīstamības novērtēšanas sistēmu, par tādu projektu un procedūru izstrādi, kurā iesaistīti dzīvnieki, kā arī par projektu novērtētāja lomu pētījumos ar dzīvniekiem, kas veikti saskaņā ar Direktīvu 2010/63/ES
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 300 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Interaktīvo e-mācību moduļu zinātniskā un tehniskā izstrāde par alternatīvu metožu/pieeju bez dzīvnieku izmantošanas apzināšanu un par regulāri lietojamu alternatīvu pieeju izstrādi
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 100 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV B.3 – atkritumsaimniecība un otrreizējās izejvielas
Projekta nosaukums: Pētījums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apstrādes situāciju ES dalībvalstīs un iespēju izveidot minimālos kvalitātes standartus attiecībā uz EEIA apstrādi
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 250 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Pētījums par pamatprasībām (izpildāmību) saskaņā ar Direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 200 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Pētījums Bateriju direktīvas grozījumu ietekmes novērtējuma sagatavošanas atbalstam
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 170 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
ENV C.1 – ūdens tīrība
Projekta nosaukums: Stratēģiskās pieejas par zālēm vidē pārbaude
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 250 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Vides kvalitātes standartu atvasināšana atsevišķām ūdeni piesārņojošajām vielām
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 150 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV C.3 – gaisa tīrība
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — mājsaimniecību cieto atkritumu dedzināšanas ietekme uz apkārtējā gaisa kvalitāti Eiropā un potenciālie ietekmes mazināšanas pasākumi
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada marts
Provizoriskais budžets EUR: 750 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — atkritumu dedzināšana Centrāleiropā un Austrumeiropā
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada oktobris
Provizoriskais budžets EUR: 1 400 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV D.1 – zemes izmantošana un apsaimniekošana
Projekta nosaukums: Pētījums par to, kā īstenot ar augsni saistītus ilgtspējīgas attīstības mērķus ES līmenī
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 150 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: No ES vides tiesību aktiem un politikas izrietošo plānošanas rīku saiknes veidošana ar finansēšanas mehānismiem
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada oktobris
Provizoriskais budžets EUR: 200 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Nitrātu rīcības programmas: pasākumu un paraugprakses novērtēšana
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 200 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — risinājumu karte, paraugprakse un līdzekļi pesticīda lindāna atkritumu dekontaminācijai Eiropas Savienībā
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada oktobris
Provizoriskais budžets EUR: 600 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV D.2 – bioloģiskā daudzveidība
Projekta nosaukums: Līgums ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam galīgās novērtēšanas atbalstam
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 500 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Tādas metodikas un rādītāju izstrāde, kas nepieciešami, lai novērtētu, kā tirdzniecības liberalizācija starp ES un tirdzniecības sarunu partneri ietekmētu bioloģisko daudzveidību (ekosistēmas un ekosistēmu pakalpojumus)
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 230 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Lauksaimniecības ainavu bioloģiskās daudzveidības monitorings Eiropā
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 500 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — ES tauriņu monitorings un rādītāji
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 800 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — paraugprakses novērtēšana, identificēšana, kopīgošana un izplatīšana attiecībā uz invazīvu svešzemju sugu humānu pārvaldību
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 500 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV D.3 – dabas aizsardzība
Projekta nosaukums: Eiropas putnu statusa novērtēšana — Eiropas Putnu sarkanais saraksts 2020 (ES un visa Eiropa)
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada maijs
Provizoriskais budžets EUR: 350 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Atbalsts Zooloģisko dārzu direktīvas REFIT pārbaudei, ņemot vērā novērtējuma rezultātu
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 400 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts – cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanai veltītu reģionālo un vietējo platformu izveide, īpaši pievēršoties galvenajiem pasākumiem saistībā ar lielajiem plēsējiem teritorijās, kurās visbiežāk rodas konfliktsituācijas
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 500 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
Projekta nosaukums: Izmēģinājuma projekts — satelītattēlu izmantošana, lai uzlabotu Natura 2000 tīkla darbību
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 1 000 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER
ENV.E.1 — iekļaušana un vides novērtējumi
Projekta nosaukums: Vides iekļaušana TEN-T politikā un projektos pēc 2020. gada
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada jūnijs
Provizoriskais budžets EUR: 100 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): ETU
ENV.F.1 — ilgtspējīgi attīstības mērķi, zaļās finanses un ekonomiskā analīze
Projekta nosaukums: Pamatnolīgums par vides politikas ekonomisko analīzi un atbalstu labāka regulējuma kontekstā
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada septembris
Provizoriskais budžets EUR: 12 000 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): FRA
Projekta nosaukums: Sagatavošanās pasākums — spēju veidošanas nodrošināšana programmatiskai attīstībai un mērķu kartēšanai vides nodokļu un budžeta reformu jomā
Paredzamais publicēšanas datums: 2018. gada aprīlis
Provizoriskais budžets EUR: 750 000
Līguma veids (SER, ETU vai FRA): SER