Diensten - 123139-2018

Beknopt weergeven

21/03/2018    S56

België-Brussel: Vooraankondiging

2018/S 056-123139

2018

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels, België, Telefoon: (+32-2-296.00.08), e-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2018:

ENV A.3 — Milieukennis, eco-innovatie en het mkb:
Titel van de opdracht: Secretariaat voor een EU-prognosesysteem om opkomende milieukwesties te detecteren.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 440 000 (110 000 x 4).
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Voorbereiding van het EU-scorebord voor eco-innovatie .
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 560 000 (280 000 x 2).
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV B.1 — Duurzame productie, producten en consumptie:
Titel van de opdracht: Steun aan het mkb en milieu-ngo's voor de deelname aan de Technische Adviesraad Milieuvoetafdruk en aan de ontwikkeling van regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie/organisatiesector.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 240 000 (80 000 x 3).
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Monitoring van de verplichtingen — Detailhandelsforum (REAP - Retailer's Environmental Action Programme, milieuactieprogramma voor retailers).
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 150 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV B.2 — Duurzame chemische producten:
Titel van de opdracht: Verontreinigingen in meststoffen: Risicobeoordeling van hun aanwezigheid en van de sociaaleconomische gevolgen van een mogelijke beperking in het kader van „Reach”.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Oktober 2018.
Indicatieve begroting EUR: 400 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Wetenschappelijk en technische ondersteuning voor de ontwikkeling van criteria om zorgwekkende polymeren te identificeren en classificeren voor registratie/evaluatie in het kader van „Reach” alsook voor hun effectbeoordeling.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 300 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Ondersteuning bij de ontwikkeling van een onderzoeksprotocol om hormoonverstorende effecten van chemische stoffen op biotische systemen en op de menselijke gezondheid.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 500 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht:
Voorlopige datum van de bekendmaking:
Indicatieve begroting EUR:
Soort opdracht (SER, ETU of FRA):
Titel van de opdracht:
Voorlopige datum van de bekendmaking:
Indicatieve begroting EUR:
Soort opdracht (SER, ETU of FRA):
Titel van de opdracht: Wetenschappelijke en technische ontwikkeling van interactieve e-learningmodules inzake het ernstbeoordelingskader, het ontwerp van projecten en procedures waarbij dieren betrokken zijn, en inzake de rol van de projectbeoordelaar van dieronderzoek in het kader van Richtlijn 2010/63/EU.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 300 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Wetenschappelijke en technische ontwikkeling van interactieve e-learningmodules inzake de identificatie van alternatieve methodes/benaderingen zonder dieren en inzake alternatieve benaderingen voor gereglementeerd gebruik.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 100 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV B.3 — Afvalbeheer en secundaire materialen:
Titel van de opdracht: Onderzoek naar de behandeling van AEEA in EU-lidstaten en naar de mogelijkheid om minimumkwaliteitsnormen voor de behandeling van AEEA tot stand te brengen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 250 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Onderzoek naar de voornaamste vereisten (afdwingbaarheid) in het kader van de Richtlijn Verpakking en verpakkingsafval.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 200 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Onderzoek ter ondersteuning van de voorbereiding van de effectbeoordeling van wijzigingen van de Batterijenrichtlijn.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 170 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
ENV C.1 — Proper water:
Titel van de opdracht: Follow-up van de strategische aanpak van farmaceutische stoffen in het milieu.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 250 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Afleiding van milieukwaliteitsnormen voor geselecteerde waterverontreinigende stoffen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 150 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV C.3 — Propere lucht:
Titel van de opdracht: Pilotproject — Effect van de verbranding van huishoudelijk vast afval op de omgevingsluchtkwaliteit in Europa en mogelijke beperkende maatregelen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Maart 2018.
Indicatieve begroting EUR: 750 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Afvalverbranding in Centraal- en Oost-Europa
Voorlopige datum van de bekendmaking: Oktober 2018.
Indicatieve begroting EUR: 1 400 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV D.1 — Grondgebruik en -beheer:
Titel van de opdracht: Onderzoek naar de manier om bodemgerelateerde, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op Europees niveau ten uitvoer te leggen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 150 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Koppelen van planningsinstrumenten die voortvloeien uit milieuwetgeving en -beleid van de EU met financieringsmechanismen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Oktober 2018.
Indicatieve begroting EUR: 200 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Nitraatactieprogramma's: beoordeling van maatregelen en beste praktijken.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 200 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Kaart van oplossingen, beste praktijken en middelen voor decontaminatie van afval van het pesticide Lindane in de EU.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Oktober 2018.
Indicatieve begroting EUR: 600 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV D.2 — Biodiversiteit:
Titel van de opdracht: Opdracht ter ondersteuning van de definitieve evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 500 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Ontwikkeling van een methodologie en indicatoren voor de beoordeling van het mogelijke effect van handelsliberalisering op biodiversiteit (ecosystemen en diensten inzake ecosystemen) tussen de EU en een handelsonderhandelingspartner.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 230 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Europese monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 500 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Monitoring van en indicatoren voor vlinders
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 800 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Beoordelen, identificeren, delen en verspreiden van beste praktijken voor het humane beheer van invasieve uitheemse soorten.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 500 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV D.3 — Natuurbescherming:
Titel van de opdracht: Beoordeling van de status van Europese vogels — Europese rode lijst van vogels 2020 (EU & pan-Europa).
Voorlopige datum van de bekendmaking: Mei 2018.
Indicatieve begroting EUR: 350 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Ondersteuning voor de follow-up van de Refit-evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 400 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Oprichting van regionale en lokale platformen inzake co-existentie tussen mensen en grote carnivoren met nadruk op essentiële acties voor grote carnivoren in grote conflictgebieden.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 500 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
Titel van de opdracht: Pilotproject — Gebruiken van satellietbeelden om de werking van het Natura 2000-netwerk te verbeteren.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 1 000 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.
ENV.E.1 — Mainstreaming en milieubeoordelingen:
Titel van de opdracht: Mainstreaming van milieuaspecten binnen beleidslijnen projecten van het TEN-T na 2020.
Voorlopige datum van de bekendmaking: Juni 2018.
Indicatieve begroting EUR: 100 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): ETU.
ENV.F.1 — Duurzameontwikkelingsdoelstellingen, groene financiën en economische analyses.
Titel van de opdracht: Raamovereenkomst inzake economische analyse van milieubeleid en ondersteuning in het kader van betere regelgeving.
Voorlopige datum van de bekendmaking: September 2018.
Indicatieve begroting EUR: 12 000 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): FRA.
Titel van de opdracht: Voorbereidende actie — Operationalisering van capaciteitsopbouw voor programmatische ontwikkeling en inkaartbrenging van doelstellingen op het gebied van milieubelastingen en begrotingshervormingen.
Voorlopige datum van de bekendmaking: April 2018.
Indicatieve begroting EUR: 750 000.
Soort opdracht (SER, ETU of FRA): SER.