Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 123139-2018

Wyświetl widok skrócony

21/03/2018    S56

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne

2018/S 056-123139

2018

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels/Belgia, Tel.: (+32-2-296.00.08), e-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2018:

ENV.A.3 – wiedza środowiskowa, ekoinnowacje i MŚP
Nazwa projektu: Sekretariat dla unijnego systemu prognozowania w celu wykrywania pojawiających się zagadnień związanych z ochroną środowiska
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Przygotowanie tabeli wyników ekoinnowacji w UE
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV.B.1 — zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz zrównoważone produkty
Nazwa projektu: Wsparcie dla MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w celu włączenia ich w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Monitorowanie zobowiązań — Forum Detalistów (program REAP — program działań detalistów w zakresie ochrony środowiska)
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.2 – zrównoważone chemikalia
Nazwa projektu: Zanieczyszczenia nawozów: ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń oraz społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnych obostrzeń wynikających z rozporządzenia REACH
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Wsparcie naukowe i techniczne na rzecz rozwoju kryteriów identyfikacji i klasyfikacji polimerów objętych rejestracją/oceną w ramach REACH oraz w celu oceny ich wpływu
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 300 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Wsparcie w tworzeniu protokołu badawczego z testów nad zaburzającym gospodarkę hormonalną wpływem substancji chemicznych na systemy biotyczne i zdrowie ludzkie.
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu:
Wstępny miesiąc publikacji:
Orientacyjny budżet w EUR:
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]:
Nazwa projektu:
Wstępny miesiąc publikacji:
Orientacyjny budżet w EUR:
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]:
Nazwa projektu: Rozwój naukowy i techniczny interaktywnych modułów e-nauczania dotyczących ramowej oceny stopnia zagrożeń, koncepcji projektów i procedur z wykorzystaniem zwierząt oraz roli podmiotu oceniającego w projektach badań nad zwierzętami, realizowanych na mocy Dyrektywy 2010/63/EU
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 300 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Rozwój naukowy i techniczny interaktywnych modułów e-nauczania dotyczących określenia alternatywnych metod/podejść niewymagających udziału zwierząt oraz opracowania alternatywnego podejścia w celu tworzenia regulacji.
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 100 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.3 – gospodarka odpadami i surowce wtórne
Nazwa projektu: Badanie sytuacji związanej z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w krajach członkowskich UE oraz możliwości ustanowienia minimalnych standardów jakości przetwarzania takiego sprzętu
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 250 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Badanie na temat podstawowych wymogów (wykonalności) w ramach dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Badanie wspierające przygotowanie oceny wpływu poprawek do dyrektywy w sprawie baterii.
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 170 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
ENV C.1 – jakość wody
Nazwa projektu: Kontynuacja strategicznego podejścia do problemu obecności produktów farmaceutycznych w środowisku
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 250 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Ustanowienie środowiskowych norm jakości dotyczących wybranych środków zanieczyszczających wodę
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV C.3 – jakość powietrza
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — skutki spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza atmosferycznego w Europie i potencjalne środki łagodzące
Wstępny miesiąc publikacji: marzec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 750 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — spalanie odpadów w Europie Środkowej i Wschodniej
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 1 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV D.1 – użytkowanie gruntów i gospodarka gruntami
Nazwa projektu: Badanie sposobów realizacji na poziomie unijnym założeń zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gleb
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Połączenie narzędzi planowania wynikających z prawa i polityki UE w zakresie ochrony środowiska z mechanizmami finansowania
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Program działań dotyczący azotanów: ocena środków i najlepsze praktyki
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — mapa rozwiązań, najlepszych praktyk i środków zaradczych, które umożliwią usunięcie zanieczyszczeń pozostałościami po pestycydzie lindan w UE
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 600 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.2 – różnorodność biologiczna
Nazwa projektu: Umowa o wsparcie techniczne w ocenie końcowej europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Opracowanie metodyki oraz wskaźników oceny potencjalnego wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi na rzecz ekosystemów) między UE a partnerem negocjującym
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 230 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Europejski monitoring bioróżnorodności na obszarach rolniczych (EMBAL – European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes)
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — kontrolowanie populacji motyli w UE i wskaźniki jej dotyczące
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 800 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — ocena, identyfikacja, wymiana i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie humanitarnego postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV D.3 – ochrona przyrody
Nazwa projektu: Ocena stanu ptaków w Europie — Czerwona Lista Ptaków Europy w 2020 (Unia Europejska i cała Europa)
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 350 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Wsparcie kontynuacji programu REFIT w zakresie dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych, w zależności od wyników oceny
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy – tworzenie regionalnych lub lokalnych platform współistnienia ludzi i dużych zwierząt mięsożernych, z naciskiem na kluczowe działania na rzecz dużych zwierząt mięsożernych w obszarach o wysokim poziomie konfliktu
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — wykorzystanie obrazów satelitarnych w celu poprawy działania sieci Natura 2000
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 1 000 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV.E.1 — Włączanie ochrony środowiska i oceny związane z ochroną środowiska
Nazwa projektu: Włączenie ochrony środowiska do polityki i projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) po roku 2020
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 100 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
ENV.F.1 — Cele zrównoważonego rozwoju, zielone finanse i analizy ekonomiczne
Nazwa projektu: Umowa ramowa na realizację analizy ekonomicznej polityki ochrony środowiska oraz wsparcia w zakresie lepszych regulacji
Wstępny miesiąc publikacji: wrzesień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 12 000 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: FRA
Nazwa projektu: Działanie przygotowawcze — budowanie zdolności operacyjnej dla rozwoju programowego i mapowania celów w dziedzinie podatków związanych z ochroną środowiska i reformy budżetowej
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 750 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER