29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 123139-2018

Wyświetl widok skrócony

21/03/2018    S56

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne

2018/S 056-123139

2018

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Directorate-General Environment, ENV.A.5 Finance, BU-9 01/005, B–1049 Bruxelles/Brussels/Belgia, Tel.: (+32-2-296.00.08), e-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2018:

ENV.A.3 – wiedza środowiskowa, ekoinnowacje i MŚP
Nazwa projektu: Sekretariat dla unijnego systemu prognozowania w celu wykrywania pojawiających się zagadnień związanych z ochroną środowiska
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 440 000 (110 000 x 4)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Przygotowanie tabeli wyników ekoinnowacji w UE
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 560 000 (280 000 x 2)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV.B.1 — zrównoważona produkcja i konsumpcja oraz zrównoważone produkty
Nazwa projektu: Wsparcie dla MŚP i organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska, w celu włączenia ich w proces rozwijania karty śladu środowiskowego i metodyk PEFCR/OEFSR
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 240 000 (80 000 x 3)
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Monitorowanie zobowiązań — Forum Detalistów (program REAP — program działań detalistów w zakresie ochrony środowiska)
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.2 – zrównoważone chemikalia
Nazwa projektu: Zanieczyszczenia nawozów: ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń oraz społeczno-ekonomicznych skutków ewentualnych obostrzeń wynikających z rozporządzenia REACH
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Wsparcie naukowe i techniczne na rzecz rozwoju kryteriów identyfikacji i klasyfikacji polimerów objętych rejestracją/oceną w ramach REACH oraz w celu oceny ich wpływu
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 300 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Wsparcie w tworzeniu protokołu badawczego z testów nad zaburzającym gospodarkę hormonalną wpływem substancji chemicznych na systemy biotyczne i zdrowie ludzkie.
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu:
Wstępny miesiąc publikacji:
Orientacyjny budżet w EUR:
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]:
Nazwa projektu:
Wstępny miesiąc publikacji:
Orientacyjny budżet w EUR:
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]:
Nazwa projektu: Rozwój naukowy i techniczny interaktywnych modułów e-nauczania dotyczących ramowej oceny stopnia zagrożeń, koncepcji projektów i procedur z wykorzystaniem zwierząt oraz roli podmiotu oceniającego w projektach badań nad zwierzętami, realizowanych na mocy Dyrektywy 2010/63/EU
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 300 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Rozwój naukowy i techniczny interaktywnych modułów e-nauczania dotyczących określenia alternatywnych metod/podejść niewymagających udziału zwierząt oraz opracowania alternatywnego podejścia w celu tworzenia regulacji.
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 100 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.3 – gospodarka odpadami i surowce wtórne
Nazwa projektu: Badanie sytuacji związanej z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w krajach członkowskich UE oraz możliwości ustanowienia minimalnych standardów jakości przetwarzania takiego sprzętu
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 250 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Badanie na temat podstawowych wymogów (wykonalności) w ramach dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Badanie wspierające przygotowanie oceny wpływu poprawek do dyrektywy w sprawie baterii.
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 170 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
ENV C.1 – jakość wody
Nazwa projektu: Kontynuacja strategicznego podejścia do problemu obecności produktów farmaceutycznych w środowisku
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 250 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Ustanowienie środowiskowych norm jakości dotyczących wybranych środków zanieczyszczających wodę
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV C.3 – jakość powietrza
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — skutki spalania stałych odpadów komunalnych dla jakości powietrza atmosferycznego w Europie i potencjalne środki łagodzące
Wstępny miesiąc publikacji: marzec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 750 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — spalanie odpadów w Europie Środkowej i Wschodniej
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 1 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV D.1 – użytkowanie gruntów i gospodarka gruntami
Nazwa projektu: Badanie sposobów realizacji na poziomie unijnym założeń zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gleb
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 150 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Połączenie narzędzi planowania wynikających z prawa i polityki UE w zakresie ochrony środowiska z mechanizmami finansowania
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Program działań dotyczący azotanów: ocena środków i najlepsze praktyki
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 200 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — mapa rozwiązań, najlepszych praktyk i środków zaradczych, które umożliwią usunięcie zanieczyszczeń pozostałościami po pestycydzie lindan w UE
Wstępny miesiąc publikacji: październik 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 600 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV B.2 – różnorodność biologiczna
Nazwa projektu: Umowa o wsparcie techniczne w ocenie końcowej europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Opracowanie metodyki oraz wskaźników oceny potencjalnego wpływu liberalizacji handlu na różnorodność biologiczną (ekosystemy i usługi na rzecz ekosystemów) między UE a partnerem negocjującym
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 230 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Europejski monitoring bioróżnorodności na obszarach rolniczych (EMBAL – European monitoring of biodiversity in agricultural landscapes)
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — kontrolowanie populacji motyli w UE i wskaźniki jej dotyczące
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 800 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — ocena, identyfikacja, wymiana i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie humanitarnego postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV D.3 – ochrona przyrody
Nazwa projektu: Ocena stanu ptaków w Europie — Czerwona Lista Ptaków Europy w 2020 (Unia Europejska i cała Europa)
Wstępny miesiąc publikacji: maj 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 350 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Wsparcie kontynuacji programu REFIT w zakresie dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych, w zależności od wyników oceny
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 400 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy – tworzenie regionalnych lub lokalnych platform współistnienia ludzi i dużych zwierząt mięsożernych, z naciskiem na kluczowe działania na rzecz dużych zwierząt mięsożernych w obszarach o wysokim poziomie konfliktu
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 500 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
Nazwa projektu: Projekt pilotażowy — wykorzystanie obrazów satelitarnych w celu poprawy działania sieci Natura 2000
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 1 000 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER
ENV.E.1 — Włączanie ochrony środowiska i oceny związane z ochroną środowiska
Nazwa projektu: Włączenie ochrony środowiska do polityki i projektów dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) po roku 2020
Wstępny miesiąc publikacji: czerwiec 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 100 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: ETU
ENV.F.1 — Cele zrównoważonego rozwoju, zielone finanse i analizy ekonomiczne
Nazwa projektu: Umowa ramowa na realizację analizy ekonomicznej polityki ochrony środowiska oraz wsparcia w zakresie lepszych regulacji
Wstępny miesiąc publikacji: wrzesień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 12 000 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: FRA
Nazwa projektu: Działanie przygotowawcze — budowanie zdolności operacyjnej dla rozwoju programowego i mapowania celów w dziedzinie podatków związanych z ochroną środowiska i reformy budżetowej
Wstępny miesiąc publikacji: kwiecień 2018 r.
Orientacyjny budżet w EUR: 750 000
Rodzaj zamówienia [SER (umowa o usługi), ETU (umowa o badanie) lub FRA (umowa ramowa)]: SER