Leveringen - 123174-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Periodieke indicatieve aankondiging - niet gebruikt als middel voor een oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Katowice: Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw

2019/S 053-123174

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Biuro Zakupów i Usług
Telefoon: +48 327572288
E-mail: przetargi@pgg.pl
Fax: +48 327572027
NUTS-code: PL2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Wiesław Zygmunt
E-mail: w.zygmunt@pgg.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa (zakup, w tym w formie leasingu) maszyn i urządzeń górniczych oraz maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa (zakup, w tym w formie leasingu) maszyn i urządzeń górniczych oraz maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
31000000
66114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kopalnie i pozostałe zakłady Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa (zakup, w tym w formie leasingu) maszyn i urządzeń górniczych oraz maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ad. II.1.6 Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części, ale nie może obecnie podać ze względu na dużą liczbę oraz zakres konkretnych potrzeb niemożliwy do określenia ze względu na specyfikę działalności zamawiającego i zmienność potrzeb w zależności od warunków górniczo-geologicznych i rynku węgla informacji o częściach zamówienia i terminach wszczęcia postępowań na poszczególne części.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/05/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zasady oraz wymagania aukcji elektronicznej zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 05/05/2019
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
05/05/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019