Leveringen - 123177-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Valby: Bushaltepalen

2019/S 053-123177

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Trafikselskabet Movia
29896569
GL. Køge Landevej 3
Valby
2500
Denemarken
Contactpersoon: Andreas Knop
Telefoon: +45 41888004
E-mail: ank@moviatrafik.dk
NUTS-code: DK02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/100481306.aspx
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Holscher-standere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928440
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor.

Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke,

— Delaftale 2: Alu-pakke.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100481306.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 400 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 1. Komponent- og håndteringspakke

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928440
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Denne delaftale omhandler leverance af nye dele og systemer, såvel som renovering af komponenter.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 080 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau målt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, inklusive den egentlige estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 1 600 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5

Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængde angivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 2. Alu-pakke

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Aluminiumsprofiler.,

- Ekstruderingsværktøjer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 320 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

36 mdr. Se rammeaftalens pkt. 4.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Udbuddet indeholder en option, hvorefter ordregiver, udover den estimerede værdi, kan foretage indkøb på op til 800 000 DKK ex. moms i henhold til rammeaftalen. Den af ordregiver fastsatte option er alene udtryk for en nødvendig ramme som følge af usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17 vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi. Optionen er medtaget i den anslåede samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5" Såfremt der ikke måtte følge en sådan forpligtelse på relevante tidspunkt, er Movia ikke forpligtet af optionens beløbsangivelse.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Det er vores vurdering, at den anslåede værdi af rammeaftalen for delaftale 1 og delaftale 2 tilsammen alene udgør kr. 10 000 000 DKK ex. moms, idet optionen på i alt 2 400 000 DKK ex. moms alene skyldes usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser i dom af 19.12.2018, C-216/17, vedrørende mængdeangivelse og angivelse af maksimal værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Egnethedskravene til økonomisk/finansiel formåen er gældende, uanset om ansøger søger om prækvalifikation på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Eventuele minimumeisen:

For delaftale 1 & 2 gælder: Min. årsomsætning i gennemsnit på 2 000 000 DKK i de foregående 3 regnskabsår. Min. egenkapital på 250 000 DKK i seneste offentliggjorte regnskabsår.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Delaftale 1: Ordregiver vil prækvalificere 4 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Håndtering af produktleverancer med et stort antal emner (antal forskellige varenumre) i samme kontrakt;

2) Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveaumålt på andelen af returvarer.

Elementerne 1-2 ovenfor vægter lige.

Delaftale 2: Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den mest relevante og største erfaring vedrørende:

1) Levering af forarbejdet aluminium af højt kvalitetsniveau, dvs. med lavest mulige antal returvarer;

2) Flest mulige gentagende leverancer af alu-dele til samme kunde.

Elementerne 1 og 2 ovenfor vægter lige.

Eventuele minimumeisen:

For delaftale 1 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer som vedrører mindst 1 af følgende, idet referencerne samlet set skal omfatte alle opgaverne: omfattende:

Overfladebehandling og farvegivning af aluminiumskomponenter.

Håndtering af en produktleverance med sammenlagt over 100 forskellige emner.

Levering af pulverlakerede emner i et højt kvalitetsniveau (defineret ved maksimalt 5% af de leverede emner sendt retur, idet referencen skal omfatte ordrer på min 100 enheder).

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

For delaftale 2 gælder:

Ansøger skal angive mindst 3 referencer for opgaver omfattende: Levering af forarbejdet aluminium i form af mindst 20 leveringer til den samme kunde.

Opgaverne skal være udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (afslutningstidspunktet, medmindre opgaven ikke er afsluttet).

Tilbudsgiver angiver referencerne i eESPD i Mercell. Såfremt Movia måtte ønske at kontakte referencer skal oplyses kontaktdata til kontaktperson hos referencerne.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Opgaverne skal være for opgaver udført inden for de seneste 3 år fra ansøgningsfristen. Der må alene indsendes 10 referencer for hver delaftale for ansøgere og eventuelle forpligtende underleverandører tilsammen. Indsendes der flere end 10 referencer, vil alene de 10 første blive lagt til grund. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunden, den leverede ydelse, tidspunktet for levering samt returprocent. På delaftale 1 skal oplysninger også indeholde antallet af emner i samme kontrakt. For delaftale 2 desuden skal oplysninger også indeholde antallet af gentagende leverancer til samme kunde.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 16/04/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019