Leveringen - 123185-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hamburg: Spoorwissels

2019/S 053-123185

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
HPA Hamburg Port Authority AöR
Brooktorkai 1
Hamburg
20457
Duitsland
Telefoon: +49 4042847-5276
E-mail: ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de
NUTS-code: DE600

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hamburg-port-authority.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe.rib.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergabe.rib.de
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Weichenlieferung 2019

Referentienummer: RI-0053-19-O-EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34941800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die zu liefernden Weichen sind zum Einbau im Gleisnetz der Hamburger Hafenbahn (NE-Bahn) bestimmt. Sie werden mit Achslasten bis 25 t und Verkehrsleistungen bis zu 80 000 Lasttonnen/Tag bei Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h beansprucht. Die Weichen sind gemäß Regel-Weichen für nicht bundeseigene Eisenbahnen (Regelweichen NE) sowie der Oberbau-Richtlinie für Eisenbahnen (Obri-NE), Anhang zu den Oberbau-Richtlinien (AzObri) 24 und 25 als Regelweichen-NE oder als Regelweichen nach DB-Standard gemäß RIL 800.0120 und der Detailbeschreibung im LV-Teil A zu liefern. Hierbei nicht definierte Bauteilanordnungen und -bezeichnungen, Werkstoffe und Oberflächengüten sind in Absprache mit der Hafenbahn festzulegen; sie müssen den o. g. Beanspruchungen und dem Stand der Technik entsprechen. Es sind Schienen und Stahlhalbzeuge (für Weichengroßteile) aus der Herstellung eines Stahlwerkes mit Qualitätsüberwachung nach DIN ISO 9000 ff zu verwenden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Weichenlieferung Bf. Waltershof/Dradenau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1: Bf. Waltershof/Dradenau

21129 Hamburg, Antwerpenstraße am Gleis 065 oder

21129 Hamburg, Altenwerder Kirchweg am Gleis 448;

— WHO 030W IBW S54-300-1:9 (li.) Beton DB-Standard 44. KW 2019,

— WHO 031W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 44. KW 2019,

— WHO 032W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 45. KW 2019,

— WHO 034W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 46. KW 2019,

— WHO 035W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 45. KW 2019,

— WHO 033W EW S54-190-1:9 (li.) Holz NE 44. KW 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2019
Einde: 15/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Weichenlieferung Bf. Alte Süderelbe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 2: Bf. Alte Süderelbe

21129 Hamburg, Altenwerder Kirchweg am Gleis 448;

— ASE 507W EW S54-300-1:9 (li.) Holz NE 42. KW 2019,

— ASE 508W EW S54-300-1:9 (li.) Holz NE 43. KW 2019,

— ASE 509W EW S54-300-1:9 (li.) Holz NE 43. KW 2019,

— ASE 538W EW S54-190-1:9 (li.) Holz NE 39. KW 2019,

— ASE 536W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 39. KW 2019,

— ASE 540W EW S54-190-1:7 (re.) Holz NE 40. KW 2019,

— ASE 542W EW S54-190-1:7 (re.) Holz NE 41. KW 2019,

— ASE 541W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 41. KW 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2019
Einde: 25/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Weichenlieferung Bf. Alte Süderelbe und Bf. Hohe Schaar

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 3: Bf. Alte Süderelbe und Bf. Hohe Schaar

21129 Hamburg, Altenwerder Kirchweg am Gleis 448;

21107 Hamburg, Langer Morgen am Gleis 019 (für Weiche HOS 024)

— HOS 024W IBW S54-500-1:12 (re.) Beton DB-Standard 40. KW 2019,

— ASE 195W EW S54-190-1:7 (li.) Holz NE 48. KW 2019,

— ASE 171W EW S54-300-1:9 (li.) Holz NE 37. KW 2019,

— ASE 172W EW S54-300-1:9 (re.) Holz NE 38. KW 2019,

— ASE 178W EW S54-300-1:9 (re.) Holz NE 38. KW 2019,

— ASE 193W EW S54-300-1:9 (re.) Holz NE 10. KW 2020,

— ASE 194W IBW S54-300-1:9 (re.) Holz NE 10. KW 2020,

— ASE 196W IBW S54-300-1:9 (li.) Holz NE 10. KW 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2019
Einde: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Bescheinigung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes.

2) Nachweise einer entsprechenden Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung für Personenschäden/Sachschäden/Vermögensschäden/Umweltschäden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre;

2) Erklärung über den Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags der letzten 3 Geschäftsjahre;

3) Vorlage entsprechender Bilanzen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Referenzliste mit Angabe des Wertes und Erbringungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers der letzten 3 Jahre.

2) Erklärung aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt.

3) Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht.

4) Erklärung des Einverständnisses zur Kontrolle der Produktkapazität sowie die vom Unternehmen für die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen vor Ort.

5) Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem(r) Vertreter(in)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

Hamburg Port Authority AöR

Brooktorkai 1

Ausschreibungsstelle

20457 Hamburg

Deutschland (DE)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die HPA führt die Eröffnungstermine ohne Bieterbeteiligung durch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Das Vergabeverfahren erfolgt nach der SektVO 2016.

2) Die Unterlagen stehen ab sofort nur noch digital unter folgender Adresse zur Verfügung: www.vergabe.rib. Die Ausschreibung befindet sich unter der Maßnahme „Weichenlieferung 2019“; Vergabenummer „RI-0053-19-O-EU.“.

3) Bietergemeinschaften sind zugelassen, jedoch ist die Bildung einer Bietergemeinschaft zu begründen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft sind im Angebot vollständig zu benennen (Vordruck). Im Angebot ist ein zentraler Ansprechpartner anzugeben, der bevollmächtigt ist, die Bietergemeinschaft zu vertreten. Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Nachweise (gem. Pkt. III.1.1 + III.1.2) einzureichen. Die Nachweise zu III.1.3 sind in Summe von einer Bietergemeinschaft einzureichen. Ausländische Bieter /Unternehmen haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes (gem. Pkt. III.1) einzureichen.

4) Die Übermittlung von Angeboten und allen einzureichenden Unterlagen/Anlagen und Nachweisen muss ausschließlich auf elektronischem Weg (digital) erfolgen. Hierzu ist bei den Vergaben der HPA und ihren Tochterunternehmen zwingend die Vergabeplattform www.vergabe.rib.de zu nutzen. Angebote in Papierform sind ab dem 18.10.18 nicht mehr zulässig und müssen zwingend ausgeschlossen werden.

5) Sollten sich aus Sicht des Bewerbers Nachfragen ergeben, sind diese über die Vergabeplattform oder mit Angabe der Vergabenummer per E-Mail an folgende Adresse zu richten: E-Mail: ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de

6) Rechtzeitig beim Auftraggeber beantragte Auskünfte zu den Vergabeunterlagen werden in der nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 SektVO vorgesehenen Frist vor Eingang der Angebote erteilt.

7) Fragen, die während des laufenden Verfahrens gestellt und beantwortet werden, sowie Informationen über ggf. Änderungspakete sind unter www.vergabe.rib.de veröffentlicht. Der Bieter hat eigenverantwortlich und regelmäßig die Informationen abzurufen.

8) Die Bewertung der Angebote erfolgt über die Zuschlagskriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen detailliert aufgeführt sind. Für die Bewertung der Zuschlagskriterien einzureichende Unterlagen sind in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt. Fehlende Unterlagen, die für die Bewertung der Zuschlagskriterien erforderlich sind, werden nicht nachgefordert. Das Angebot ist somit unvollständig und wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Große Bleichen 27
Hamburg
20354
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Hinsichtlich der Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen gilt § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 2016. Insbesondere ist ein Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB 2016 nur zulässig, soweit nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019