Lieferungen - 123192-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Konstancin-Jeziorna: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 053-123192

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
05-520
Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zakupów
E-Mail: monika.zyglowicz@pse.pl
Fax: +48 222422169
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.przetargi.pse.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.przetargi.pse.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby ZES

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/WNP-0083-DU-MŻ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, notebooków i monitorów dla PSE S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
30231300
30200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Warszawa, Poznań, Radom, Katowice, Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, notebooków, stacji dokujących i monitorów dla PSE S.A. Ilości i parametry techniczne określone są w Części II SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji baterii oferowanych notebooków / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wielkość pamięci oferowanych notebooków / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy zł). W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Wykonawca dostarczy do Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje co najmniej dwie dostawy notebooków o wartości co najmniej 400 000,00 PLN z podatkiem VAT każda.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz potwierdzenia należytego wykonania dostaw.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy,

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 oraz 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 PLN. Zasady wniesienia wadium zostały określone w Części I SIWZ.

2. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości złożonej oferty - na zasadach określonych w Części I i IV SIWZ.

Dokumenty zostały zamieszczone na Platformie zakupowej pod adresem www.przetargi.pse.pl.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w projekcie umowy - Część IV SIWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.przetargi.pse.pl - w folderze przeznaczonym dla tego postępowania.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w projekcie umowy - Część IV SIWZ, która zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.przetargi.pse.pl - w folderze przeznaczonym dla tego postępowania

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/04/2019
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/04/2019
Ortszeit: 08:45
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Osoby, które chcą uczestniczyć w otwarciu ofert proszone są o zebranie się w Konstancinie–Jeziornej, przy ulicy Warszawskiej 165 o godz. 8:30 (koło kancelarii ogólnej – Recepcja A). Zostaną one zaprowadzone do sali konferencyjnej, w której nastąpi otwarcie ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wszystkie zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą - 2 miesiące oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie wykonawcy mają złożyć wraz z ofertą oraz na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp został określony w Części I SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej www.przetargi.pse.pl. Zamawiający wymaga m.in. złożenia JEDZ, Formularza oferty, Formularza cenowego, opis parametrów oferowanego sprzętu, pełnomocnictwa oraz dostarczenia zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, opinii bankowych, certyfikatów i oświadczeń producenta.

3. Informacja w zakresie danych osobowych - zamieszczona jest w Części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano ze środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Urzędu Krajowej Izby Odwoławczej (Krajowa Izba Odwoławcza)
Postępu 17A
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019