Leveringen - 123196-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Śmigiel: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 053-123196

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.
6981787763
ul. dr Skarzyńskiego 6A
Śmigiel
64-030
Polen
Contactpersoon: Anna Jaworska
Telefoon: +48 655270430
E-mail: a.jaworska@zwk-smigiel.pl
NUTS-code: PL417

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zwk-smigiel.pl

Adres van het kopersprofiel: www.zwk-smigiel.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.zwk-smigiel.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO”

Referentienummer: ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. ZP/03/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO”.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zawarty został w Części III – Opis przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca na dostarczony pojazd udziela gwarancji zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu ofertowym.

4) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

5) W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przeszkoli, nie więcej niż 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji dostarczonego samochodu.

6) Dostarczony w ramach Przedmiotu Zamówienia samochód nie może być wyprodukowany wcześniej niż przed 1.1.2019 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144500
42997200
42996000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL417
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oczyszczalnia ścieków w Koszanowie, gmina Śmigiel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO”.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zawarty został w Części III – Opis przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca na dostarczony pojazd udziela gwarancji zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu ofertowym.

4) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do oczyszczalni ścieków w Koszanowie.

5) W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przeszkoli, nie więcej niż 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji dostarczonego samochodu.

6) Dostarczony w ramach Przedmiotu Zamówienia samochód nie może być wyprodukowany wcześniej niż przed 1.1.2019 r.

7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny kod CPV:

34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Dodatkowe kody CPV:

34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

42997200-3 Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków

8) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia.

9) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zostać zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru danej branży.

10) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.

11) Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.zwk-smigiel.pl

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.03.00-00-0111/17-00,

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO o wartości co najmniej 1 000.000 PLN brutto (słownie: milion złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

12. Wymagania dotyczące wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

Formy wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.

2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane dostawy nastąpi po dostawie przedmiotu zamówienia.

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 i 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie pisemnej i określić w nim, że zakres umocowania dotyczy wszelkich czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę Zamawiającemu.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 07:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.4.2019 r., o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Osoby upoważnione do otwarcia ofert: członkowie Komisji Przetargowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019