Leveringen - 123209-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Sevilla: Gasolie

2019/S 053-123209

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Transportes Urbanos de Sevilla, S. A. M.
A41042474
Avenida Andalucía
Sevilla
41007
Spanje
Contactpersoon: Departamento de Secretaría
Telefoon: +34 955479378
E-mail: secretaria@tussam.es
Fax: +34 955479371
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tussam.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de carburante, gasóleo A, mediante sistema de clasificación de proveedores, durante el mes de febrero de 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de carburante, gasóleo A, mediante sistema de clasificación de proveedores, durante el mes de febrero de 2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 285 547.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de carburante, gasóleo A, mediante sistema de clasificación de proveedores, durante el mes de febrero de 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-571934
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de carburante, gasóleo A, mediante sistema de clasificación de proveedores, durante el mes de febrero de 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Compañía Española Petrolífera, S. A. (Cepsa)
A28003119
Avenida del Partenón, 12, Campo de las Naciones
Madrid
28042
Spanje
Telefoon: +34 913376000
Fax: +34 917254116
NUTS-code: ES618
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 547.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla
C/ Francisco Carrión Mejías, 3, local 4
Sevilla
41003
Spanje
Telefoon: +34 955470302
E-mail: contratacion@sevilla.org
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019