Leveringen - 123213-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Kocēnu novads: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 053-123213

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
SIA "VTU Valmiera"
40003004220
"Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Kocēnu novads
LV-4220
Letland
Contactpersoon: Igors Jefimovs
Telefoon: +371 64222021
E-mail: info@vtu-valmiera.lv
Fax: +371 64222021
NUTS-code: LV008

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vtu-valmiera.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.vtu-valmiera.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=8

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde

Referentienummer: SIA "VTU Valmiera" 2019/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deviņu jaunu dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu iegāde pilsētas nozīmes maršrutu pārvadājumu nodrošināšanai.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ES KF => ES KF pasākums “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” atbilstoši 20.10.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.848

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-027427
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019