Leveringen - 123216-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Industriële gassen

2019/S 053-123216

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
A28046316
C/ Cerro de la Plata, 4
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Secretaría General, Área de Contratación
Telefoon: +34 912093839
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Fax: +34 912093825
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.emtmadrid.es

Adres van het kopersprofiel: www.emtmadrid.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 1 020 kilos gas refrigerante R134A marzo 2019, dentro de un Sistema de Clasificación propio de EMT

Referentienummer: 2019-18/025/2R-2 (Marzo 2019)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 1 020 kilos gas refrigerante R134A marzo 2019, dentro de un Sistema de Clasificación propio de EMT.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 56 559.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 1 020 kilos gas refrigerante R134A marzo 2019, dentro de un Sistema de Clasificación propio de EMT.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-533428
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de 1 020 kilos gas refrigerante R134A marzo 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A.
A08015646
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 559.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 388.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

El importe de total de adjudicación es de 50 388 EUR (IVA excluido e IGF incluido), siendo el precio unitario por kg de 27,95 EUR. La duración del contrato es de 1 mes desde la notificación de la adjudicación.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Plaza Chamberí, 8, 5ª planta
Madrid
28010
Spanje
Telefoon: +34 917206346/45
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org

Internetadres: www.madrid.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A., Secretaría General, Área de Contratación
C/ Cerro de la Plata, 4, 4ª planta
Madrid
28007
Spanje
Telefoon: +34 912093839
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Fax: +34 912093825

Internetadres: www.emtmadrid.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019