Leveringen - 123240-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Elektriciteitsmeters

2019/S 053-123240

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25
Kraków
31-035
Polen
Contactpersoon: Maciej Zimny
Telefoon: +48 71/8895014
E-mail: centrala.wr.przetargi@tauron-dystrybucja.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS

Referentienummer: 2018/TD-CN/TD-CN/02651/L
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38554000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 15 446 909.26 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wskazane w SIWZ.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: dodatkowe walory techniczne / Weging: 12
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Szczegóły w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-306638
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PPH Politech Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3
Świdnica
58-100
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 446 909.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 049 028.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22/4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22/4587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
jak wyżej
jak wyżej
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 22/4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22/4587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019