Leveringen - 123259-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

2019/S 053-123259

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 034-077606)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Gara Richárd
Telefoon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Villamos pályaépítéshez anyagok beszerzése

Referentienummer: EKR000088402019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi keretszerződés villamos pályaépítéshez szükséges anyagok beszerzése tárgyában.

1. rész: Kitérők és átszelések beszerzése - 37 db

2. rész: Előregyártott vasbeton pályalemezek beszerzése - 784 db + 90 db opcionális mennyiség

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-077606

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtási határidejét, tekintettel az eljárásban benyújtott kérdésekre adott válaszok tartalmára, terjedelmére a Kbt. 52. § (1), (3) bekezdés, valamint az 52 § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján meghosszabbítja. Amennyiben a kérdésekre adott válaszok alapján a közbeszerzési eljárás dokumentációja módosításra kerül, azt a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg az eljárás anyagai között Ajánlattevők részére Ajánlatkérő elérhetővé teszi.