Leveringen - 123262-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Installatiewerktuigen voor putmond

2019/S 053-123262

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 035-079733)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Bucureşti
013329
Roemenië
Contactpersoon: Daniela Visotchi
Telefoon: +40 372855392
E-mail: daniela.visotchi@petrom.com
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.petrom.com

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unități de pompare tip LRP standardizate, piese de schimb și servicii conexe — 2 loturi

Referentienummer: 1590082_2018_ RFX0001601
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru pentru furnizarea de „Unitati de pompare tip LRP standardizate, piese de schimb si servicii conexe” – 2 loturi, astfel:

— Lot 1 — Unitati de pompare tip LRP standardizate, piese de schimb si servicii conexe,

— Lot 2 — Piese de schimb pentru unitati de pompare tip LRP existente si servicii de mentenanta.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevede [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-079733

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 01/04/2019
Te lezen:
Datum: 16/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 01/08/2019
Te lezen:
Datum: 16/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 01/04/2019
Te lezen:
Datum: 16/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 01/08/2019
Te lezen:
Datum: 16/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: