Diensten - 123271-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Konstancin-Jeziorna: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 053-123271

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Zakupów
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
05-520
Polen
Contactpersoon: Kamila Kapuścińska-Oneksiak
E-mail: kamila.kapuscinska-oneksiak@pse.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pse.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://przetargi.pse.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://przetargi.pse.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. II

Referentienummer: 2019-WNP-0106-DU-KKO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. zgodnie z zakresem określonym w Części II SIWZ.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe obiekty i został podzielony na 2 części zwane Pakietami.

Pakiet 1 - Warszawa

Pakiet 2 - Radom

3) Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) Prace planowe – wynikające z opracowywanego na dany rok kalendarzowy Rocznego Planu Utrzymania Technicznego,

b) Prace pozaplanowe – wynikające z bieżących potrzeb eksploatacyjnych, obejmujące w szczególności usuwanie usterek wynikających z przeprowadzonych oględzin linii.

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 642 791.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1 - Warszawa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
65320000
71314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linie elektroenergetyczne NN na obszarze PSE S.A. w Warszawa

Obszary ZES: Janów, Ostrołęka, Płock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Opis przedmiotu zamówienia precyzuje wymagania w zakresie świadczenia prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE S.A., w celu utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE S.A. Na potrzeby ściśle związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców, w niniejszym tekście zostały opisane typowe prace eksploatacyjne na liniach elektroenergetycznych oraz zakresy obejmujące stawki ofertowe.

2. Podczas realizacji prac eksploatacyjnych na liniach NN, gdy Wykonawca zauważy drobne nieprawidłowości na linii, które nie były zgłoszone, powinien je usunąć bez konieczności wystawiania przez Zamawiającego jednorazowego zlecenia. Jednak przed przystąpieniem do ich usuwania, powinien powiadomić Zamawiającego w celu uzyskania jego zgody (telefonicznej lub mailowej) na ich wykonanie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 095 651.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2 - Radom

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
65320000
71314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linie elektroenergetyczne NN na obszarze PSE S.A. w Radomiu

Obszary ZES: Lublin, Połaniec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Opis przedmiotu zamówienia precyzuje wymagania w zakresie świadczenia prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE S.A., w celu utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE S.A. Na potrzeby ściśle związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty przez Wykonawców, w niniejszym tekście zostały opisane typowe prace eksploatacyjne na liniach elektroenergetycznych oraz zakresy obejmujące stawki ofertowe.

2. Podczas realizacji prac eksploatacyjnych na liniach NN, gdy Wykonawca zauważy drobne nieprawidłowości na linii, które nie były zgłoszone, powinien je usunąć bez konieczności wystawiania przez Zamawiającego jednorazowego zlecenia. Jednak przed przystąpieniem do ich usuwania, powinien powiadomić Zamawiającego w celu uzyskania jego zgody (telefonicznej lub mailowej) na ich wykonanie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 547 140.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w podziale na poszczególne pakiety w wysokości nie mniejszej niż:

Pakiet 1 1 500 000,00 PLN.

Pakiet 2 800 000,00 PLN.

W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP (tabela A) nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich ogłoszony w pierwszym dniu po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zobowiązany będzie dostarczyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2.3 Części I SIWZ wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP (Tabela A) ogłoszonym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu publikacji ogłoszenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w zdaniu 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał na napowietrznych liniach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym 220 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej następujące prace:

A montaż co najmniej 3 słupów linii elektroenergetycznej, w tym przynajmniej 1 montaż słupa wraz z fundamentami,

B co najmniej 2 montaże (wymiana lub instalacja nowych) przewodów fazowych na odcinku nie mniejszym niż 1 sekcja odciągowa,

C co najmniej 2 montaże (wymiana lub instalacja nowych) przewodów odgromowych tradycyjnych lub OPGW na odcinku nie mniejszym niż 1 sekcja odgromowa/światłowodowa.

Nie jest wymagane, aby ww. prace zrealizowane były w ramach jednego zamówienia.

b) dysponuje, co najmniej 20 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, przy pomocy których zamierza wykonać to zamówienie, tj.:

i) wszystkie osoby muszą posiadać ważne i aktualne na czas realizacji zamówienia świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru (uprawnienia typu E i/lub typu D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym na urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu powyżej 1kV (bez ograniczenia wysokości napięcia), wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 ze zm.), w tym co najmniej 20 osób powinno posiadać uprawnienia typu E i co najmniej 5 osób posiadać jednocześnie uprawnienia typu E i D, co łącznie daje liczbę 20 osób,

ii) co najmniej 1 osobę posiadającą ważne i aktualne na czas realizacji zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania branży konstrukcyjno-budowlanej,

iii) co najmniej 1 osobę posiadającą ważne i aktualne na czas realizacji zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania branży elektrycznej,

iv) co najmniej 1 osoba posiadająca ważne i aktualne na czas realizacji zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

v) co najmniej 1 osoba posiadająca ważne i aktualne na czas realizacji zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Powyższe kryteria z punktów ii)-v) będą również spełnione, gdy ww. uprawnienia będzie posiadać 1, 2 lub 3 osoby, a nie jak zaproponowano 4 oddzielne osoby.

Osoby wymienione w powyższych ppkt. ii)-v) mogą jednocześnie posiadać uprawnienia typu E i/lub typu D. W takim przypadku ww. osoby będą wliczone do 20 osób, które musi zapewnić Wykonawca. W przypadku, gdy osoby z ppkt ii)-v) powyżej nie będą posiadać uprawnień E i/lub D osoby te powinny być dodatkowymi osobami, niezależnie od 20 osób z uprawnieniami typu E i/lub D, o których mowa w ppkt. i) powyżej.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, na potwierdzenie ww. warunku, następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych ustaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

b) dowody, na potwierdzenie należytego wykonania dostaw, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

c) Wykaz osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 133 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i pkt 4-8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów, które należy przekazać Zamawiającemu określony jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej pod adresem - https://przetargi.pse.pl/. Zakres dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą określony jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej pod adresem - https://przetargi.pse.pl/

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium odrębnie dla każdego pakietu, na wykonanie którego składa ofertę.

Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów ustala się następująco:

Pakiet 1 200 000,00 PLN.

Pakiet 2 100 000,00 PLN.

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

3) Wymogi wnoszenia wadium i zabezpieczenia określone są w SIWZ dostępnej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zostały one określone w Części IV SIWZ - dostępnej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty ostatecznej należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone w SIWZ (Część I, II, IV) - dostępnej pod adresem https://przetargi.pse.pl/

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Załączniki”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty JEDZ oraz pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), formularz oferty (wraz z formularzem cenowym), dowód wniesienia wadium. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: KRS/ wypis z ewidencji, KRK, ZUS/KRUS, US, informacja z banku, Wykaz usług, Oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ. Szczegółowe informacje nt. dokumentów, jakich Zamawiający wymaga znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w katalogu https://www.pse.pl/przetargi/przetargi-publiczne/przetargi-publiczne-aktualne

Termin związania ofertą określony jako 2 miesiące - rozumiany jest jako 60 dni.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019